Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gegevensdiensten en de Catalogus

Deelnemers ontsluiten via MedMij gestandaardiseerde diensten voor gegevensuitwisseling aan, de zogeheten Gegevensdiensten. Deze Gegevensdiensten worden uitgewisseld via bijbehorende use cases uit de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel. De Gegevensdiensten die zijn toegestaan binnen MedMij worden opgenomen in de Catalogus. Zolang nieuwe Gegevensdiensten passen binnen de bestaande use cases, kunnen ze onafhankelijk van een release worden toegevoegd aan de Catalogus. Mocht voor een Gegevensdienst (een) nieuwe use case nodig zijn, dan dient eerst deze nieuwe use case te worden toegevoegd volgens het reguliere change- en releaseproces. Pas daarna kan ook deze nieuwe Gegevensdienst worden toegevoegd aan de Catalogus.

Het Register van Informatiestandaarden

Een Gegevensdienst bestaat uit een verzameling Systeemrollen uit een Informatiestandaard. Nictiz beheert voor MedMij het Register van Informatiestandaarden met daarin de Informatiestandaarden die binnen MedMij gebruikt worden. Partijen kunnen informatiestandaarden indienen voor toepassing binnen MedMij. Zie www.medmij.nl voor het proces van toelating en de bijbehorende eisen. Besluiten over toelating van een Informatiestandaard tot het register worden genomen door het bestuur van Stichting MedMij.

Om de Informatiestandaard ook te kunnen toepassen, worden Gegevensdiensten gedefinieerd die bestaan uit een verzameling Systeemrollen uit de Informatiestandaard. Stichting MedMij doet een voorstel voor de definitie van een of meer Gegevensdiensten (de naamgeving, de relatie met de use cases, de verzamelingen Systeemrollen en of de ondersteuning van andere Gegevensdiensten wordt vereist) en de datum vanaf wanneer de Gegevensdienst op het MedMij-netwerk gebruikt kan worden. Het bestuur van de Stichting besluit over aanpassingen aan de Catalogus.

Erkenning van Deelnemer als ontsluiter van een Gegevensdienst

Deelnemers ontsluiten Gegevensdiensten via het MedMij-netwerk voor en namens gebruikers. Voordat een Deelnemer in deze rol wordt erkend, dient zij aan te tonen de Gegevensdienst op de juiste manier te ondersteunen. In de Catalogus staat per Gegevensdienst beschreven welke relevante Systeemrollen uit de bijbehorende Informatiestandaard en welke use case uit de Architectuur en technische specificaties ondersteund dienen te worden. Ook geeft de Catalogus aan welke andere Gegevensdiensten vereist zijn (bijvoorbeeld: Delen Afspraken kan niet zonder Verzamelen Afspraken). Indien een Deelnemer nog niet over een erkenning voor een vereiste Gegevensdienst beschikt, dan dient deze partij eerst deze erkenning te behalen. In het Testbeleid staat verder beschreven hoe de ondersteuning van de Gegevensdienst en, indien nodig, de use case, kan worden aangetoond. Stichting MedMij ziet erop toe dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, alvorens erkenningen wordt afgegeven

Gegevensdiensten die elkaar vereisen of vervangen

Stichting MedMij kan in de Catalogus aangeven dat de ene Gegevensdienst de andere vereist wanneer Zorgaanbieders die de ene Gegevens­dienst aanbieden, verplicht worden om ook de andere aan te bieden. Dit is vaak het geval als de Gegevens­diensten samen een proces vormen, zoals het verzamelen en delen van gegevens. Vereisen hoeft geen wederzijdse relatie te zijn, maar dat kan wel.

In de Catalogus kan worden aangegeven dat de ene Gegevensdienst de andere vervangt. Hier­van is sprake als de ene Gegevensdienst een opvolger is van de andere, zoals typisch bij een nieuwe versie. Elke Zorgaanbieder kan zelf kiezen wanneer hij overgaat van de voorganger naar de opvolger, zolang dat maar niet later is dan de einddatum van de voorganger en niet vroe­ger dan de startdatum van de opvolger. Zorgaanbieders mogen niet tegelijk een opvolger en diens voorganger(s) aanbieden; per Zorgaanbieder sluiten die elkaar uit.

Het is ook moge­lijk dat de ene Gegevensdienst meerdere andere opvolgt, of voorgaat. Mocht er één opvolger zijn bij één voorganger, wordt bij voorkeur de weergavenaam van deze twee identiek gehou­den, om de persoon niet onnodig te belasten met de wijziging. Vervangen is in het algemeen geen wederzijdse relatie, maar wederkerigheid is strikt gezien wel mogelijk.

Mutaties van Gegevensdiensten

De volgende mutaties zijn toegestaan binnen bestaande Gegevensdiensten:

  1. Wijzigingen in de Gegevensdienstnaam of Weergavenaam;
  2. Wijzigingen in de verzameling andere Gegevensdiensten die door de Gegevensdienst vereist worden of door haar vervangen worden;
  3. Wijzigingen door het instellen van een Einddatum of het wijzigen van een geldigheidsperiode;
  4. Wijzigingen aan de Systeemrolverzameling of de systeemrolspecificaties van een Gegevensdienst die niet van invloed zijn op de interoperabiliteit (patches).

Bij mutaties van de eerste drie types wordt aanvullende informatie bij publicatie van een nieuwe versie van de Catalogus opgenomen. Bij mutaties van het vierde type wordt aanvullende informatie opgenomen via het Register van Informatiestandaarden.

Wijzigingen in de Systeemrolverzameling van een Gegevensdienst die van invloed zijn op de interoperabiliteit, leiden altijd tot een nieuwe Gegevensdienst. Er moet dan bepaald worden wanneer de oude Gegevensdienst wordt uitgefaseerd. Kleinere en grotere wijzigingen aan een Informatiestandaard zullen daartoe aanleiding geven. Wijzigingen anders dan patches worden voor akkoord voorgelegd aan het bestuur van Stichting MedMij.

Uitfaseren van Gegevensdiensten

De volgende triggers kunnen leiden tot het uitfaseren van Gegevensdiensten:

  • Wijzigingen aan een Systeemrolverzameling of de specificaties van een Systeemrol van een Gegevensdienst (zie mutaties van Gegevensdiensten);
  • Het anders vormgeven van Gegevensdiensten (herindelen van Systeemrollen-Gegevensdiensten);
  • Het schrappen van een Informatiestandaard uit het Register van Informatiestandaarden

Hoe lang de oude Gegevensdienst(en) nog bruikbaar is/zijn, wordt besloten door het bestuur van Stichting MedMij. Bij dit besluit houdt het bestuur rekening met het perspectief van de Deelnemers.

  • No labels