Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

MedMij_Catalogus (19).ods

Actuele Catalogus

NaamBestandsnaamRelease

Bestandsversie

CatalogusMedMij_Catalogus (2122).ods22122


Info
titleAlgemene toelichting

De Catalogus bevat de Gegevensdiensten die over het MedMij-netwerk kunnen worden ontsloten. De Catalogus is in een spreadsheet weergegeven als een (niet-genormaliseerde) tabel. Het is een implementatie van het logisch model van de Catalogus. Er is gekozen voor het open bestandsformaat OpenDocument Spreadsheet (ODS) omdat hiermee aansluiting wordt gezocht bij een reeds beschikbare en open norm.

De Systeemrollen waaruit een Systeemrolverzameling bestaat zijn onderdeel van het Register van Informatiestandaarden. Voor informatieve doeleinden bevat de spreadsheet ook enkele klassen uit het Register van Informatiestandaarden. Ook is ter informatie de Deelnemersrol weergegeven; deze volgt echter niet uit de Catalogus, maar uit de invarianten van het metamodel. Wanneer mutaties worden doorgevoerd binnen een reeds gedefinieerde Gegevensdienst, wordt dit aangegeven onder de kolommen bij Wijzigingsbeheer. Ter vergroting van de leesbaarheid is een Datum aanmaak opgenomen, zodat wijzigingen in de Catalogus (toevoegingen dan wel mutaties) gemakkelijk zichtbaar zijn.

Wijzigingen in de Catalogus kunnen op grond van het Gegevensdienstenbeleid plaatsvinden onafhankelijk van releases van het afsprakenstelsel. Het bestuur van de Stichting MedMij stelt (wijzigingen in) de Catalogus vast.

Releasebeheer

Bij een wijziging in de Catalogus wordt het releasenummer met één opgehoogd.

De spreadsheet krijgt daarnaast een versienummer mee. Het versienummer is een geheel getal en wordt bij elke wijziging in het bestand met één opgehoogd. Met behulp van versienummering kunnen bestandsversies gedurende de ontwikkeling uit elkaar worden gehouden. Het nummer is ook aanwezig in productieversies. De versienummering is, om redenen van eenvoud en duidelijkheid, onafhankelijk van de releasenummering van de Catalogus.

De Catalogus bevat ook Gegevensdiensten die inmiddels niet meer geldig zijn, omdat de einddatum van de geldigheidsperiode is gepasseerd. Door deze Gegevensdiensten te blijven vermelden wordt op een gemakkelijke wijze inzage geboden in de historie van Gegevensdiensten (bijvoorbeeld ten behoeve van het interpreteren van loggegevens). Het voorkomt ook dat de Catalogus (een op dit moment handmatig beheerd en gepubliceerd product) aanpassing behoeft op het moment van het verstrijken van de geldigheid van een Gegevensdienst. Gegevensdiensten die al bij publicatie van de betreffende versie van de Catalogus ongeldig waren, hebben voor de overzichtelijkheid een grijze achtergrond.


Info
titleToelichting bij inhoud van de Catalogus

De volgende actuele Gegevensdiensten vereisen of vervangen een andere Gegevensdienst:

 • Gegevensdienst 12 vereist Gegevensdienst 7 zodat na een afspraakverzoek ook het resultaat van de verwerking van het gedane verzoek kan worden verzameld. Datzelfde geldt voor Gegevensdiensten 27 en 25.
 • Gegevensdienst 12 vereist Gegevensdienst 14 zodat aan de Zorggebruiker afspraakmogelijkheden kunnen worden gepresenteerd. Datzelfde geldt voor Gegevensdiensten 27 en 29.
 • Gegevensdienst 14 vereist Gegevensdienst 12 omdat er geen zinvolle zelfstandige Gegevensdienst wordt geboden als alleen afspraakmogelijkheden kunnen worden gepresenteerd, zonder dat daarop een elektronisch afspraakverzoek kan worden gedaan. Datzelfde geldt voor Gegevensdiensten 29 en 27.
 • Gegevensdienst 16 vervangt Gegevensdienst 20 omdat Gegevensdienst 20
  • Gegevensdiensten 43 en 45 en Gegevensdiensten 59 en 60 vereisen elkaar paarsgewijs, omdat het Verzamelen van een verwijzing naar een vragenlijst en het Delen van de ingevulde vragenlijst vast deel uitmaken van hetzelfde gebruikersproces.
  • Gegevensdienst 31 vervangt Gegevensdienst 35 omdat Gegevensdienst 35 geïntroduceerd is als tijdelijke tussenstap richting Gegevensdienst

  16
  • 31. Een Dienstverlener zorgaanbieder mag deze Gegevensdiensten niet tegelijkertijd ontsluiten voor een Zorgaanbieder, omdat de Gegevensdiensten niet te onderscheiden zijn voor de Zorggebruiker.

  Datzelfde geldt voor Gegevensdiensten 31 en 35.

  In de Catalogus staan bij een Gegevensdienst de Systeemrolcodes die bij de Gegevensdienst betrokken zijn. De volgorde waarin die Systeemrolcodes bij een Gegevensdienst staan opgesomd is formeel om het even, maar voor de presentatie wel relevant. Die volgorde van presentatie komt overeen met de tijdsvolgorde waarin de betreffende Systeemrollen hun werk moeten doen, dat wil zeggen:

  • Raadplegen (te herkennen aan de suffix ...R-FHIR) vóór Beschikbaar stellen (te herkennen aan de suffix ...B-FHIR);
  • Sturen (te herkennen aan de suffix ...S-FHIR) vóór Ontvangen (te herkennen aan de suffix ...O-FHIR);
  • bij meerdere transacties: in tijdsvolgorde van transactie.


  Info
  titleToelichting bij versie 22 van de Catalogus

  De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd.

  • De zomerrelease 2020 van de Informatiestandaarden is verwerkt. Vijftien Gegevensdiensten hebben een opvolger hebben gekregen. De oude versies blijven geldig tot 11 augustus 2021 en hebben in hun Weergavenamen "(*)" toegevoegd gekregen om hen van hun respectievelijke opvolgers te kunnen blijven onderscheiden.
  • Gegevensdienst 44 is met onmiddellijke ingang beëindigd. Gebleken is dat het ophalen van de lege vragenlijst, zoals gespecificeerd in de onderliggende Informatiestandaard, door middel van de met Gegevensdienst 43 verkregen verwijzing, alleen buiten het MedMij-netwerk kan plaatsvinden. Alle functionaliteit blijft dus intact, zij het niet overal gestut door het MedMij-vertrouwen.
  • Gegevensdiensten die al op het moment van publicatie van deze versie van de Catalogus ongeldig waren hebben een grijze achtergrond gekregen.
  • Van Gegevensdiensten 44 en 45 is de begindatum gecorrigeerd. Excel-functionaliteit had die data onbedoeld opgehoogd.


  Info
  titleToelichting bij versie 21 van de Catalogus

  Gegevensdiensten 43, 44 en 45 toegevoegd.

  ...