Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alle lezers wordt aangeraden om, alvorens de afsprakenset te bestuderen, eerst kennis te nemen van de stelselbrede Introductie en Afsprakenstelsel in de praktijk (release-onafhankelijk) en daarna van de context van voorliggende afsprakenset (Grondslagen en het Juridisch kader). Deze drie delen samen vormen een goed beeld van de achtergrond bij en de reikwijdte van het afsprakenstelsel. De Architectuur en technische specificaties, het Normenkader informatiebeveiliging (vervangen door 1.1.2 versie!), het Beleid, de Operationele processen, de afspraken rond Communicatie en Managementinformatie beschrijven vervolgens per onderwerp de verschillende afspraken.

...