Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2.5 De Deelnemer conformeert en houdt zich aan de operationele processen en het beleid van het MedMij Afsprakenstelsel, alsmede de voor de Deelnemer relevante architectuur en technische specificaties, het normenkader Informatiebeveiliging en de afspraken over managementinformatie en communicatie.   

2.6 Partijen erkennen de grondslagen en de juridische context van het MedMij Afsprakenstelsel. 

...