Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Waarom is deze RFC nodig?
In het MedMij Afsprakenstelsel speelt neemt de Persoon-rol nu tegelijk de rol van gebruiker van de PGO als die van twee rollen aan:
 • Gebruiker van de PGO
 • Betroffene, degene waarover de
informatie
 • gezondheidsgegevens in het
persoonlijke dossier gaat. Dat
 • persoonlijk gezondheidsdossier gaan.

Dit staat situaties in de weg waarin die twee rollen door verschillende individuen worden

gespeeld

aangenomen, met name waarbij de ene Persoon zich door een andere laat vertegenwoordigen

, door middel van een machtiging. Met een machtiging laat de één

.

Een vertegenwoordiging houdt in dat de ene persoon (de Vertegenwoordigde)

gegevens betreffende zichzelf Verzamelen of Delen

zich laat vertegenwoordigen door een

ander

andere persoon (de Vertegenwoordiger).

Daarvoor moet de Vertegenwoordiger rechtshandelingen uitvoeren namens de Vertegenwoordigde, met name het verlenen van toestemming

Met de juiste machtigingen mag een Vertegenwoordiger rechtshandelingen uitvoeren namens de Vertegenwoordiger. Zonder machtiging kan vertegenwoordiging niet plaatsvinden. Binnen het huidige afsprakenstelsel van MedMij betekent dit dat machtigingen gegeven kunnen worden voor het uitvoeren van de bestaande use-cases, te weten Verzamelen, Delen, Abonneren en Notificeren.

Iemand kan op basis van een wettelijke grondslag zijn gemachtigd, zoals gezaghebbende zoals gezaghebbende ouder(s) of voogd voor voogd voor kinderen onder de 12 jaar of op basis van een vrijwillig afgegeven machtigmachtiging. Het gebruik van vrijwillig afgegeven machtigingen is bijvoorbeeld is bijvoorbeeld noodzakelijk  om om mantelzorgers hun taak goed uit te kunnen laten voeren in de langdurige zorg.

Deze RFC wil door het differentiëren beschrijven van nieuwe rollen van de Persoon-rol ruimte maken voor zulke machtigingen. Dat maakt het vooralsnog mogelijk om eenzijdig, in het Zorgaanbiedersdomein, machtigingsfunctionaliteit te gaan gebruiken.  Op Op termijn wil MedMij dat ook, en gekoppeld daarmee, in het Persoonsdomein ondersteunen, maar dat kan nog niet met deze RFC. Dit betekent dat:

 • DVZA's vertegenwoordiging kunnen ondersteunen, door gebruik te kunnen maken van uitgegeven machtigingen. Deze machtigingen worden verkregen uit een machtigingenregister.
 • Ondersteuning van machtiging, bijvoorbeeld scheiding van persoonlijke gezondheidsdossiers, door DVP's in een andere RFC wordt uitgewerkt.

Hoewel deze wijziging ruimte biedt aan Deelnemers voor het gebruiken van machtigingsfunctionaliteit of anderszins ontkoppelen van Vertegenwoordigers en Vertegenwoordigden, neemt het MedMij Afsprakenstelsel hierover geen expliciete verantwoordelijkheden op, behalve waar deze nieuwe ruimte risico’s inzake vertrouwen en gegevensintegriteit met zich mee kunnen brengen.

Oplossingsrichting
 • Het splitsen van de juridische Persoon-rol op de Juridica-laag in een Vertegenwoordiger-rol en een Vertegenwoordigde-rol.
 • Het verbinden Vrijwillige vertegenwoordiging als optioneel onderwerp beschrijven in het afsprakenstelsen, met
  • eigen rolbeschrijvingen, welke gebaseerd zijn op en een uitbreiding vormen van de bestaande rollen. Nieuwe rollen zijn:
   • Vertegenwoordigde
   • Vertegenwoordiger
   • Machtigingenregister
  • verbindingen van deze twee rollen met de passende rollen op de lagen eronder, door de verschillende lagen van het
  hele
  • MedMij Afsprakenstelsel.
 • Het toevoegen van de afspraak dat Afspraken toevoegen die voorschrijven dat:
  • een Dossier (in een PGO) slechts informatie over één Betroffene bevat. In een PGO mogen verschillende dossiers worden onderhouden, maar die moeten dus wel gescheiden zijn. Een PGO heeft één Gebruiker, die meerdere Dossiers in zijn PGO kan onderhouden
  . De Zorgaanbieder is ervoor verantwoordelijk
  • .
  • controles worden uitgevoerd of gebruik kan worden gemaakt / is gemaakt van vertegenwoordiging, zodat het optionele karakter van dit onderwerp behouden blijft en de risico's op vermenging van dossiers worden gemitigeerd.
  • de Zorgaanbieder er verantwoordelijk voor is dat de Gebruiker niet meer autorisaties krijgt dan waarvoor hij gemachtigd is.
  Waar nieuwe vertrouwensrisico’s voortvloeien uit deze rol-differentiatie: het toevoegen van maatregelen
  • maatregelen worden getroffen voor beheersing van deze risico’s aan het MedMij Afsprakenstelsel
  .
 • Om te voorkomen dat informatie van verschillende personen in een dossier vermengd raken worden maatregelen getroffen. Deze controle kan ook ingevoerd worden wanneer de Vertegenwoordiger en Vertegenwoordigde dezelfde persoon zijn. Op deze wijze kan data integriteit beter geborgd worden.
 • De
  • , waar nieuwe vertrouwensrisico’s voortvloeien uit deze rol-differentiatie.
  • de beschikbaarheids- en ontvankelijkheidsvoorwaarde
  moeten
  • inzake leeftijd op de juiste manier worden
  aangepast
  • toegepast.

Deze RFC wordt doorgevoerd als een uitbreiding op het afsprakenstelsel:

 1. Optioneel, dus dienstverleners kunnen er voor kiezen om vertegenwoordigen (op basis van een machtiging) niet te ondersteunen. In het koppelvlak zal  de de indicatie voor vertegenwoordiging daar optioneel in opgenomen kunnen worden maar dat het verwerken van die indicatie, inclusief de bijbehorende taken, een vrije keuze is voor de dienstverlener.
 2. gericht op Vrijwillig Machtigen en (nog) niet op Wettelijke Vertegenwoordiging.
 3. in eerste opzet gebruik maken van de voorziening voor Vrijwillig Machtigen van DigiD via TVS.  Dit koppelvlak bevat al de indicator voor vertegenwoordiging. Met de opgedane ervaringen kunnen in volgende iteraties de afspraken meer generiek en verder aangescherpt worden
 4. Wel een voorziening in het Zorgaanbiedersdomein, geen voorziening in het Persoonsdomein.
Aanpassing van

Zie subpagina's

Impact op rollen

Persoon, Zorgaanbieder, Dienstverlener zorgaanbieder, Dienstverlener persoon

Impact op beheer

verwerken van de indicatie voor vertegenwoordiging in het koppelvlak 

Impact op RnA

optioneel is de uitbreiding met indicator voor vertegenwoordiging (ondersteuning voor machtigen)

Impact op Acceptatie

optioneel het verwerken van de indicatie voor vertegenwoordiging in het koppelvlak

Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

n.v.t.

Eigenaar
Implementatietermijn

1.4.0 (voorbereiding op)

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

n.v.t.

...