Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het MedMij Afsprakenstelsel draagt eraan bij dat persoonsgebonden, gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsgegevens op een veilige en gebruiksvriendelijke wijze uitgewisseld kunnen worden tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en zorgaanbieders. De uitwisseling geschiedt in twee richtingen; personen kunnen gegevens verzamelen en delen.

MedMij streeft naar het realiseren van interoperabiliteit voor deze uitwisseling. Hiertoe is een afsprakenstelsel ontwikkeld, bestaande uit afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en technisch gebied, zodat personen en zorgaanbieders op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen. Partijen die deelnemen aan het MedMij Afsprakenstelsel committeren zich aan de afspraken, en kunnen diensten aanbieden op basis van de reeds overeengekomen afspraken.

Het afsprakenstelsel gaat uit van centraal vertrouwen en decentrale operatie. Het afsprakenstelsel is een bewust gecreëerde verzameling instituties die waarborgen biedt voor een faire omgang met de belangen van de verschillende stakeholders. Bij de uitwisseling van gegevens via het MedMij-netwerk wordt echter uitgegaan van decentrale technische voorzieningen.

Onderdelen van het afsprakenstelsel

Het MedMij Afsprakenstelsel bestaat uit een samenhangende set afspraken, voorzieningen en ingerichte ontwikkel- en beheerprocessen.

  • Partijen die diensten willen bieden aan personen of zorgaanbieders kunnen als deelnemer toetreden tot het afsprakenstelsel in de rol van Dienstverlener persoon of Dienstverlener zorgaanbieder.

Bindingen

...

Afsprakenset

...

Juridische context

...

Register van Informatiestandaarden

...

Toetredingsbeleid

...

Intentieverklaring Dienstverlener persoon

...

Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder

...

Gebonden via overeenkomst
(niet in rechte afdwingbaar)

...

Governance

...

Gebonden door statuten

...

Statuten Stichting MedMij

...

Coördinatie standaarden MedMij - Eisen

...

Coördinatie standaarden MedMij - Governance

...

Modelverwerkersovereenkomst Zorgaanbieder - Dienstverlener zorgaanbieder

...

Include Page
Introductie
Introductie