Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Waarom is deze RFC nodig?

Verduidelijken eisen voor de benodigde servercertificaten en DNS-instellingen voor DVP frontends.
In de expertsessie is duidelijk gemaakt wat er met een frontend verbinding wordt bedoeld maar voor app's is dit anders. In dat geval krijgt een eindgebruiker het gebruikte server/servicecertificaat totaal niet te zien.

Oplossingsrichting

Verduidelijk de eisen voor server/servicecertificaten voor DVP-app's en DVP_portal frondends. Zodat er een duidelijke toetsing/validatie door een auditor en of acceptatie test kan plaatsvidnen en de eisen ook eenvoudiger te controleren zijn. Het gaat dus niet om een nieuwe eis maar om verduidelijk verduidelijking en toelichting bij de bestaande eisen.


RACI
 • Responsible:
  • PDM
 • Accountable:
  • $RFC_RACI_Accountable
 • Consulted
  • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)
  • Security Management (secmgt@medmij.nl)
  • Acceptatie (acceptatie@medmij.nl)
  • Stelselregie
  • Deelnemers (Expertgroepsessie)
 • Informed
  • Communicatie
  • Loket (info@medmij.nl)
  • Leveranciersmanagement


Aanpassing van

https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MMOptioneel/Verantwoordelijkheden%2C+Core specifiek deel TLS certificaten

Impact op rollen

DVP en DVZA

Impact op beheer

nee

Impact op RnA

nee

Impact op Acceptatie

ja mogelijk

PIA noodzakelijknee
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)


Implementatietermijn

nu 1.5 en 1.6 ev

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

zie bovenIn eerder sessies met de deelnemers, zie expert sessie 202220220127.Expertgroep is dit ook onderbouwd en grafisch weergegeven. In gespreken met deelnemers blijkt dat het nog onvoldoende scherp is geformuleerd is wat de front-end waar een PKI OV certificaat voor een DVP en ook voor de publieke frontend voor DVZA waar de gebruikers op inloggen. Het gaat daar om frontend URI die eindgebruikers ook daadwerkelijk te zien krijgen en waarbij zij inloggen of hun gegevens omtrent de gezondheid te zien krijgen. Dit kan ook een frontend zijn waar de eindgebruiker zoch moet autenticeren omdat de deelnemer hiervoor een apart frontend URI gebruikt. In het geval van een PGO app krijgt de eindgebruiker deze URI en bijbehorend certificaat niet te zijn maar is de APP het frontend waar de gebruiker mee te maken krijgen.

DigiD formuleert het als volgt: "het webbrowsercertificaat van uw webdienst een PKIo certificaat moet zijn" => MedMij het webbrowsercertificaat van uw webdienst minimaal een PKI Organisation Validated certificaat moet zijn. Inclusief aanvullende eisen.

Uitwerking


Optioneel: Impact op foutafhandeling (zie https://confluence.vzvz.nl/display/MMAS/Foutmeldingen+MedMij )

...