Voor u ligt release 1.2.0 van de afsprakenset van het MedMij Afsprakenstelsel. Release 1.2.0 is de opvolger van release 1.1.2 (zie Changelog).

De afsprakenset draagt bij aan veilige, interoperabele en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en informatiesystemen van zorgaanbieders. Deze afspraken moeten partijen voldoende vertrouwen en mogelijkheden geven om de onderlinge gegevensuitwisseling in de praktijk tot stand te brengen. De afsprakenset is preconcurrentieel. De afspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen in de zorg, zoals softwareleveranciers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Patiëntenfederatie Nederland en vertegenwoordigers van zorgaanbieders, onder andere via werkgroepen op de onderwerpen informatiestandaarden, gegevensuitwisseling/architectuur, juridisch en governance. Partijen die deelnemen aan het MedMij Afsprakenstelsel committeren zich aan de afspraken. 

Het is mogelijk om beoogd deelname aan het afsprakenstelsel kenbaar te maken middels een aanmelding tot kandidaat-deelnemer. Zie voor meer informatie hierover https://www.medmij.nl/leveranciers/.

Leeswijzer

Wet- en regelgeving vormen de belangrijkste kaders voor de afsprakenset. De set beschrijft alleen dat wat nog niet in wet- en regelgeving is vastgelegd en wat nodig is voor het vertrouwen en de interoperabiliteit van deelnemers in de onderlinge gegevensuitwisseling.

De documentatie van de afsprakenset is als volgt opgebouwd:

Alle lezers wordt aangeraden om, alvorens de afsprakenset te bestuderen, eerst kennis te nemen van de stelselbrede Introductie en Afsprakenstelsel in de praktijk (release-onafhankelijk) en daarna van de context van voorliggende afsprakenset (Grondslagen en het Juridisch kader). Deze drie delen samen vormen een goed beeld van de achtergrond bij en de reikwijdte van het afsprakenstelsel. De Architectuur en technische specificaties, het Normenkader informatiebeveiliging, het Beleid, de Operationele processen, de afspraken rond Communicatie en Managementinformatie beschrijven vervolgens per onderwerp de verschillende afspraken.