Skip to main content
Skip table of contents

A.12.4.1 Gebeurtenissen registreren


Norm

Rationale

Deze maatregel borgt dat relevante security gebeurtenissen in systemen van de deelnemers en de beheerorganisatie gelogd worden. Voorbeelden zijn het verlenen van toestemming aan aanbieder door de persoon of het inzien of wijzigen van een PGO.

Implementatie
 • Toegangslog

  • Deelnemers richten logbestanden in zoals beschreven in de AVG en NEN 7513:2018 en zorgen voor een wettelijke bewaartermijn van vijf jaar. De volgende acties moeten ten minste onweerlegbaar en controleerbaar worden gelogd.

   • De acties waarbij de persoon gegevens wil verzamelen of delen.

   • De acties waarbij de persoon toestemming geeft voor uitwisseling conform de specificaties in het afsprakenstelsel.

 • Technische logs

  • De bewaartermijn voor technische logbestanden, zoals applicatie of service logs, hoeven niet aan de vijf jaar termijn te voldoen. Deelnemers kunnen bewaartermijnen vaststellen voor de technische logs op basis van best practices, zoals bijvoorbeeld beschreven in NIST SP 800-92 of CIS Control 6. Daarnaast kan een risicoanalyse de organisatie in staat stellen de bewaartermijn te bepalen die het beste past bij de specifieke behoeften en risico's van hun omgeving. Als richtlijn wordt aanbevolen om technische logs ten minste één jaar te bewaren, aangezien dit cruciaal kan zijn voor het uitvoeren van effectieve incident response en forensisch onderzoek.

 • Ketenlog

  • Vanuit het afsprakenstelsel moeten Deelnemers gebeurtenissen vastleggen ten behoeve van ketenmonitoring en -logging (Zie de Verantwoordelijkheden, Core onder logging en de Logging interface). De bewaartermijn van de logbestanden is ten minste 24 maanden en niet meer dan 36 maanden. De maximum bewaartermijn voor de loggegevens voor ketenlog is lager omdat deze niet gegevens over inzage en/of bewerkingen van het medisch dossier betreffen. De minimale en maximale bewaartermijnen van deze logbestanden passen binnen de uitersten die daartoe zijn bepaald door NEN7513:2018 (paragraaf 8.5).

  • De maximum bewaartermijn van 36 maanden is niet van toepassing op aggregaten en algemene tellingen. Deze aggregaten en algemene tellingen mogen niet zijn voorzien van herleidbare gegevens zoals trace-id en session-id.

 • Uitzondering

  • In het geval van een klacht of een juridische procedure mag een Deelnemer een uitzondering maken op de bewaartermijnen. Dan mogen de relevant geachte logregels en de relevante geachte rapportages tot maximaal 10 jaar na het ontstaan van de loggegevens worden bewaard. Praktische aanpak is om een export te maken van de relevante logregels en deze informatie vast te leggen in een register dat specifiek is gewijd voor uitzonderingen. Door deze afzonderlijke procedure voor het verlengd bewaren van logregels kunnen organisaties voldoen bij klachten, terwijl de reguliere bewaartermijnen van loggegevens worden gehandhaafd.

NEN 7510-1:2017

A.12.4.1 Gebeurtenissen registreren

NEN 7510:2011

A.10.10.1 Aanmaken audit-logbestanden

A.10.10.2 Controle van systeemgebruik

Beoordeling

Auditmethode

Stel vast of de logbestanden voor toegangslog en ketenlog voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de implementatie.

Verificatie

 • Evidence m.b.t. de logbestanden.
 • Evidence m.b.t. aansluiting.

Rollen

DVP

(tick)

DVA

(tick)

BO


DVP = Dienstverlener persoon, DVA = Dienstverlener aanbieder, BO = Beheerorganisatie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.