Skip to main content
Skip table of contents

Besluitvorming

Besluitvorming over doorontwikkeling afsprakenstelsel

Bij de besluitvorming over de doorontwikkeling van het afsprakenstelsel worden alle partijen betrokken die een rol hebben in het MedMij afsprakenstelsel. De wijze waarop zij invloed uitoefenen is op de volgende wijze georganiseerd.

 • Stichting MedMij: De Stichting MedMij is (eind)verantwoordelijk is voor de besluitvorming over de ontwikkeling en het beheer van het afsprakenstelsel. De daadwerkelijke besluiten worden genomen door het MedMij Bestuur.

  • Besluitvorming nieuwe releases: Het bestuur van Stichting MedMij besluit over het vaststellen van nieuwe releases, waar nodig met voorafgaand advies van de deelnemersraad en na voorafgaande goedkeuring door de eigenaarsraad.

  • Opstellen strategische meerjaren- en releaseplanning: Het bestuur van Stichting MedMij besluit over het vaststellen van de stategische meerjaren- en releaseplanning na voorafgaand advies van de deelnemersraad en na voorafgaande goedkeuring door de eigenaarsraad. 

  • Inrichting vertegenwoordiging: Stichting MedMij zorgt voor het tijdig bijeenroepen van de deelnemersraad en eigenaarsraad conform het change- en releasebeleid.

 • MedMij Bestuur: Het bestuur van Stichting MedMij wordt benoemd door het bestuur met voorafgaande goedkeuring van de eigenaarsraad, waarin vertegenwoordigers van patiĆ«nten en aanbieders zitting hebben.

 • Deelnemersraad: De rol en de samenstelling van de deelnemersraad is vastgelegd in de statuten. Kort gezegd neemt elke deelnemer met een eigen vertegenwoordiger deel aan de deelnemersraad. De deelnemersraad geeft gevraagd advies aan het bestuur op het gebied van de strategische doorontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel en fungeert bovenal als klankbordgroep van het bestuur. Statutair kan het bestuur over een aantal onderwerpen enkel besluiten nemen met voorafgaand advies van de deelnemersraad, waaronder (artikel 8 lid 2 Statuten):

  • Majeure aanpassingen van het MedMij Afsprakenstelsel;

  • De strategische meerjaren- en releaseplanning van het MedMij Afsprakenstelsel;

De adviezen van de deelnemersraad zijn niet bindend. Indien het bestuur afwijkt van adviezen van de deelnemersraad, dan heeft zij een motiveringsplicht richting de deelnemersraad.

 • Eigenaarsraad: De rol en de samenstelling van de eigenaarsraad is vastgelegd in de statuten. Kort gezegd gaat het om vertegenwoordigers vanuit koepelorganisaties van aanbieders en personen. Statutair kan het bestuur over een aantal onderwerpen enkel besluiten nemen met voorafgaande goedkeuring van de eigenaarsraad, waaronder (artikel 10 lid 4 Statuten):

  • Majeure aanpassingen van het MedMij Afsprakenstelsel;

  • De strategische meerjaren- en releaseplanning van het MedMij Afsprakenstelsel;

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.