Skip to main content
Skip table of contents

Changelog release 1.0 versie 0.8

De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

Grondslagen

 • Gewijzigd: onderscheid gemaakt in gegevensdienstonafhankelijke en gegevensdienstafhankelijke afspraken.
 • Verwijderd: de beschrijving van de interacties op hoofdlijnen rond het verkrijgen van nieuwe gegevens zodra deze bij de zorgaanbieder beschikbaar komen. Dit laat ruimte om dit in latere releases goed uit te werken.

Juridisch kader

 • Toegevoegd: bij de toepassing van de AVG informatie over dataportabiliteit toegevoegd. 
 • Toegevoegd: bij de toepassing van de wet Gebruik Burgerservicenummer in de Zorg tekst toegevoegd. Vanaf: "In het geval ...".
 • Toegevoegd: aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel opgenomen.
 • Toegevoegd: implementatiewet richtlijn consumentenrechten opgenomen.
 • Toegevoegd: aansprakelijkheid wederom opgenomen. Dit dient nog verder uitgewerkt te worden.

Overeenkomsten

 • Gewijzigd: specifieke deelnemersovereenkomsten opgenomen voor de bètaversiefase (bètaversieovereenkomsten).
 • Toegevoegd: toestemmingsverklaring bètafase opgenomen.
 • Toegevoegd: modelverwerkersovereenkomst zorgaanbieder - dienstverlener zorgaanbieder MedMij opgenomen.
 • Gewijzigd: tekst bij de pagina Overeenkomsten is herschreven. De basis hiervoor stond eerst op de pagina Juridica.

Architectuur en technische specificaties

 • Gewijzigd: architectuurplaten. In een matrixmodel zijn de rollen, processen en informatie in de verschillende lagen met elkaar in verbinding gebracht.
 • Gewijzigd: teksten omgezet naar de vorm: rolbeschrijvingen en verantwoordelijkheden (afspraken met toelichtingen).
 • Gewijzigd: solutions als bijlagen opgenomen in de vorm van usecases.
 • Gewijzigd: use cases herschreven naar een nieuw format: flow, beschrijving processtappen, specificatie informatie en soms voorbeelden ter toelichting:
  • UC Registreren;
  • UC Opvragen zorgaanbiederslijst;
  • UC Verzamelen;
 • Toegevoegd: afspraken over logging;
 • Toegevoegd: model en eerste vulling van de gegevenscatalogus;
 • Toegevoegd: use case implementaties bij de use cases op de laag Applicatie.

Normenkader informatiebeveiliging

 • Toegevoegd: normenkader met overzicht van informatiebeveiligingsmaatregelen.

Governance

 • Toegevoegd: inrichting van de governance uitgewerkt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen een inrichting voor de bètaversiefase en een inrichting op termijn.
 • Toegevoegd: het beleid is uitgewerkt op de volgende onderwerpen:
  • Toetreding;
  • Toezicht en handhaving;
  • Klachten en geschillen;
  • Change en release;
  • Privacy en veiligheid;
  • Intellectueel eigendom.

Communicatie

 • Toegevoegd: communicatiehandboek met daarin afspraken over de manier waarop het merk MedMij mag worden gehanteerd.
 • Gewijzigd: de gebruikersvoorlichting is aangepast en verplaatst naar communicatie. Bij zowel de Gebruikersvoorlichting persoon als de Gebruikersvoorlichting zorgaanbieder is een stuk tekst opgenomen omtrent de bètaversiefase.
 • Gewijzigd: bij de Gebruikersvoorlichting persoon is tevens een stuk tekst opgenomen omtrent algemene rechten, zoals het recht op rectificatie en het recht op vergetelheid.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.