Skip to main content
Skip table of contents

Changelog release 1.1 versie 0.8

De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

Grondslagen

 • Aangepast: Doelstelling 7 verfijnd.
 • Toegevoegd: Principes "Uitwisseling is een keuze", "Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal" en "De burger regisseert zijn eigen gezondheidsinformatie als uitgever".
 • Toegevoegd: Deelnemers behandelen elkaar onderling gelijk (bij principes).
 • Toegevoegd: Vrij verkeer over het MedMij-netwerk (deelnemers brengen elkaar geen kosten in rekening) (bij principes).

Juridisch kader

 • Toegevoegd: Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (wgbh/cz) toegevoegd als belangrijk kader voor leveranciers om toegankelijke toepassingen te realiseren.
 • Toegevoegd: Verdere verduidelijking zienswijze van MedMij op de verwerkingsverantwoordelijkheden in het stelsel als toelichting op de AVG, evenals een aparte pagina bij het juridisch kader.
 • Toegevoegd: Aanvullingen op de toelichting inzake de AVG en WGBO bezien vanuit de nieuwe UC Delen.

 Overeenkomsten en rechtsrelaties

 • Gewijzigd: B├Ętaovereenkomsten gelden niet meer, er zijn Deelnemersovereenkomsten voor productiesituatie teruggekomen. 
 • Toegevoegd: In de Deelnemersovereenkomsten: een bepaling over de operationele processen en samenwerkingsafspraken en een bepaling over het niet rekenen van onderlinge vergoedingen voor gegevensuitwisseling.
 • Toegevoegd: Zelfverklaring integriteit.
 • Toegevoegd: In de Modelverwerkersovereenkomst is rekening gehouden met de verwerkingsverantwoordelijkheden die voortkomen uit UC Delen.

Architectuur en technische specificaties

Correctie

 • Aangepast: De positie van 'controleer beschikbaarheid' in de UC en UCI Verzamelen in lijn gebracht met de tekst.

Doorontwikkeling

 • Aangepast: Catalogus losgekoppeld van afsprakenset en verwijzing opgenomen.
 • Aangepast: De stelselnode wordt niet opgenomen op de whitelist.
 • Aangepast: Altijd 'goede' (volgens NCSC) TLS-versies en -algoritmen voor front-channelverkeer vereist.
 • Aangepast: Verwijzing naar NEN7513:2018 (specifieke versie) ingevoegd, en verantwoordelijkheid over logging aangepast zodat de positie van NEN7513 duidelijker is
 • Toegevoegd: Gegevensdienstnamenlijst (use case, use case-implementatie, relatie met overige use cases).
 • Toegevoegd: Service levels van MedMij Registratie, de Authorization Server en de Resource Server.
 • Toegevoegd: Verantwoordelijkheid om gebruik te maken van DNSSEC.
 • Toegevoegd: Verantwoordelijkheid om voldoende onvoorspelbaarheid van UUID's te waarborgen.
 • Toegevoegd: Verantwoordelijkheid dat als OCSP-responder onbereikbaar is, TLS-sessie niet tot stand komt.
 • Toegevoegd: Use case en use case-implementatie Delen.
 • Toegevoegd: De 'scheme' bij adressering moet altijd uit kleine letters bestaan.
 • Toegevoegd: Verantwoordelijkheid voor beheerorganisatie om historie van lijsten te bewaren.
 • Toegevoegd: Aantekenen Bron en Gegevensdienst door Uitgever bij verzamelde gegevens.
 • Toegevoegd: Eisen aan de syntax van de hostname.
 • Toegevoegd: Uitzonderingssituatie: na authenticatie constateert dienstverlener zorgaanbieder dat persoon jonger is dan 16 jaar.
 • Toegevoegd: Verantwoordelijkheid voor deelnemers om elkaar onderling gelijk te behandelen.

Verduidelijking

 • Aangepast: Beschrijving van de wijze waarop de whitelistcontrole plaats moet vinden bij inkomend en uitgaand verkeer.
 • Aangepast: Netwerk-laag is opnieuw beschreven. Relatie tussen Netwerk en Applicatie-laag is opnieuw vormgegeven.
 • Aangepast: De te nemen beveiligingsmaatregelen uit RFC6819 zijn toegankelijk en specifiek vermeld.
 • Aangepast: Rol PGO User Agent is gesplitst in PGO User Agent en PGO Presenter.
 • Toegevoegd: Verantwoordelijkheid om nog korte tijd bereikbaar te zijn na uitfasering van de ZorgaanbiederGegevensdienst in de ZAL.
 • Toegevoegd: Eis van betekenisloosheid van tokens in het MedMij-netwerk.
 • Toegevoegd: Hanteren two-way TLS-handshake voor back-channelverkeer.
 • Toegevoegd: Verantwoordelijkheid voor beheerorganisatie om geen verlopen entries in ZAL te publiceren.
 • Toegevoegd: Hostname mag voorkomen als CN of als SAN.

XML-schema's

 • Aangepast: Modellering van het complexType MedMijNode in lijn gebracht met het metamodel.
 • Toegevoegd: Gegevensdienstnamenlijst (XSD en XML-voorbeeldbestand).
 • Toegevoegd: Eisen aan de XML-lijsten.

Normenkader informatiebeveiliging

 • Gewijzigd: bij alle normen een rationale toegevoegd en de weging voor de auditor verwijderd.
 • Gewijzigd: op basis van een hernieuwde risicoanalyse op het stelsel en een consultatie met auditors zijn normen verduidelijkt, toegevoegd of verwijderd.

Governance

Beleid

 • Gewijzigd: positie beleid verduidelijkt op pagina Beleid.
 • Gewijzigd: Zorgaanbiedersnamenbeleid aangescherpt.
 • Gewijzigd: Toezicht- en handhavingsbeleid aangepast naar Nalevingsbeleid en nader uitgewerkt.
 • Gewijzigd: Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid aangescherpt.
 • Gewijzigd: Toetredingsbeleid uitgebreid.
 • Gewijzigd: Klachten- en geschillenbeleid nader uitwerkt.
 • Toegevoegd: OAuthclient-namenbeleid toegevoegd.
 • Toegevoegd: Samenwerkings- en escalatiebeleid.
 • Toegevoegd: Gegevensdienstenbeleid.
 • Toegevoegd: Kwalificatie- en acceptatiebeleid.

Operationele processen

 • Gewijzigd: Operationele processen uitgebreid en nader uitwerkt.

Communicatie

 • Gewijzigd: Uitgangspunten Merkgebruik nader uitgewerkt.
 • Gewijzigd: Toestemmingsverklaring verbeterd en in lijn gebracht met de architectuur.
 • Gewijzigd: Gebruikersvoorlichting losgekoppeld van afsprakenset en verwijzing opgenomen.
 • Toegevoegd: Bevestigingsverklaring voor gebruik in UC Delen.

Managementinformatie

 • Toegevoegd: Beschrijving van de managementinformatie die periodiek door de deelnemer moet worden aangeleverd.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.