Skip to main content
Skip table of contents

Changelog release 1.1 versie 1.0

De versie van release 1.1 zoals vastgesteld door bestuur en eigenaarsraad van Stichting MedMij. De wijzigingen ten opzichte van versie 0.9 zijn:

  • Normenkader informatiebeveiliging: rapportageformat en beoordelingskader normenkader toegevoegd.
  • Toelichting AVG-normen: links naar formats gegevensbeschermingseffectbeoordelingen toegevoegd.
  • Pagina known issues niet meer opgenomen: in overleg met de governancestructuur MedMij Afsprakenstelsel wordt prioriteitstelling bepaald.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.