Skip to main content
Skip table of contents

Changelog versie 2.0.3

Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen in het afsprakenstelsel die zijn doorgevoerd in het kader van release 2.0.3. Ook is aangegeven op welke deelnemers de wijziging impact heeft.

Patches

Impact DVP

Impact DVA

Technisch afgekeurde data wordt niet geaccepteerd

Aan de pagina “Verantwoordelijkheden, Core” is in de tabel “Logging” een regel toegevoegd (core.logging.209), hierin wordt toegelicht dat de loggingsinterface de data niet heeft ontvangen als een andere melding dan “200” is getoond.

-

-

Beschikbaarheidseis logginginterface naar 99,5%

Op de pagina "Verantwoordelijkheden, Core" is de beschikbaarheidseis voor de logging interface van 99.9% naar 99.5% gewijzigd.

-

-

Paragraaf herleidbaarheid gegegevens onder verantwoordelijkheden logging aanpassen

Op de pagina "Verantwoordelijkheden, Core" is aan de zin "Logregels die met MedMij gedeeld worden, mogen geen inhoudelijke gegevens over de Persoon bevatten, niet herleidbaar zijn naar de Persoon en mogen alleen metagegevens over de gebeurtenissen bevatten" is tussen "niet"en "herleidbaar" het woord direct toegevoegd.

-

-

Wijziging van change en releasebeleid Dakpansgewijze release tekst

Het releasebeleid is aangepast waardoor het mogelijk is om alleen een verplichte versie actief te hebben staan. Verder is de term release candidate verwijderd uit het MedMij Afsprakenstelsel.

-

-

Inconsistentie Scope Autorisatie verzamelen

De inconsistenties betreffende de scope van de authorization code en tokens zijn aangepast op de pagina’s Verantwoordlijkheden, Core en de Token interface.

-

-

Herstellen link in MedMij normenkader A12.4.1

De links in het MedMij normenkader A12.4.1 zijn hersteld.

-

-

Correctie pagina toestemmingsverklaring core

In de zin ‘De dienstverlener persoon toont dit scherm’ is dienstverlener persoon veranderd in dienstverlener aanbieder.

-

-

Correctie pagina Beheren toestemmingen Core

Aan stap #3 van de technische flow van de beheren toestemmingen is een aanvulling gedaan over de eisen waaraan het request moet voldoen.

-

-

De technische storing/fout mag niet altijd een 'terug naar PGO' button bevatten

Aanvullende tekst toegevoegd betreffende het wel of niet tonen van de kop 'terug naar PGO'.

-

-

Aanpassen beschrijving van UUID naar UUIDv4

Op de Logging interface is een melding toegevoegd dat UUIDv4 gebruikt moet worden.

-

-

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.