Skip to main content
Skip table of contents

Changelog versie 2.0.4

Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen in het afsprakenstelsel die zijn doorgevoerd in het kader van deze release. Ook is aangegeven op welke deelnemers de wijziging impact heeft.

Patches

Impact DVP

Impact DVA

Inconsistentie repareren: Oauth. Authorization server ontbreekt in tekst

Op de pagina: Rollen, Core

Hier stond onder Gegevensuitwisseling een afbeelding waarin wel de OAuth. Authorization Server werd genoemd, echter werd deze term niet toegelicht in de onderliggende tabellen. Deze term en bijbehorende toelichting is nu toegevoegd aan de onderliggende tekst en ook aan de begrippenlijst.

-

-

Beschrijving API versie nummering alleen Major benoemen. Tekst correctie 2.y.z hst Interface lijsten

Op de pagina: Interfaces lijsten

Verduidelijking core.lijsten.300 en gebruik major versienummer bij het gebruik van de interfacelijsten api versie identifier.

X

X

Correctie pagina Bevestigingsverklaring Delen Core

Op de pagina: Bevestigingsverklaring Delen, Core

Bij de tekst die bij de bevestigingsverklaring hoort werden onjuiste teksten weergegeven. De tekst is aangepast naar de tekst die wordt weergegeven in de mock-up.

Request ipv response -> logging interface

Op de pagina: Logging Interface. Correctie; bij punt 2 is het woord response vervangen door request. De JSON formatering bevatte te veel spaties, dit is aangepast om een consistente layout te tonen. Core.logint.209 verwijzing core.logint.207 is gecorrigeerd naar core.logint.208

X

X

Taalfout in Json specificatie - Information object

Op de pagina: Logging Interface. Correctie spelling, zodat consistent de juiste taal (Engels) gebruikt voor de logregels.
Bij de functionele beschrijving onder punt 15, 17, 20 en 23 en in JSON core.logint.208 en core.logint.209 availibility => availability.
In core.logint.210 JSON succesful => successful, unsuccesful => unsuccessful en naam => name.

X

X

Recente aanvullende auditverklaring toegevoegd.

Op de pagina: Normenkader informatiebeveiliging

De download voor de aanvullende auditverklaring is vervangen door de recente aanvullende auditverklaring.

State-verplichting beter vastleggen

Op pagina’s: logging- en authorization interface

Wijzigingen doorgevoerd waarmee is verduidelijkt dat de OAuth ‘state’ parameter verplicht is.

X

X

Correctie inconsistenties IB normenkader na migratie Confluence Cloud

Op de pagina: A.18.2.3 Beoordeling van technische naleving

De tabel in Normenkader 18.2.3 ‘Beoordeling van technisch naleving’ is gerepareerd, waarbij de tekst weer in de tabel is verplaatst.

TraceId uitwisselen via query parameter omdat header niet lukt bij HTTP Redirect

Op de pagina: Authorization interface

Beschrijving is aangepast zodat het uitwisselen van de traceId via query parameters gaat en niet via de onmogelijke route van HTTP Headers bij een redirect.

X

X

Repareren van typefout in landingspagina Delen

Op de pagina: Landingspagina Delen

In de tekst van de toelichting stond een tikfout, namelijk “weer” in plaats van “weet”. Deze tikfout is gecorrigeerd in de tekst en de afbeelding.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.