Skip to main content
Skip table of contents

Merkgebruik

Persoonlijke gezondheidsomgevingen en zorginformatiesystemen kennen vele vormen. De afsprakenset houdt rekening met deze diversiteit en maakt het mogelijk om met een relatief beperkte afsprakenset uitwisseling tussen deze systemen vorm te geven. MedMij heeft niet als doel om met de afsprakenset uniformiteit van deze systemen te realiseren. Integendeel zelfs, MedMij omarmt de diversiteit en gelooft dat alleen zo de verschillende gebruikers goed kunnen worden bediend.

Dit uitgangspunt heeft consequenties voor de betekenis van het merk. MedMij staat vooral symbool voor de veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling van gezondheidsgegevens tussen deelnemers aan het stelsel. Het merk is geen keurmerk voor de volledige functionaliteit of dienstverlening van een PGO of aan een Aanbieder. Gebruikers in de verschillende domeinen weten door de toepassing van het merk dat ze de gegevensuitwisseling tussen deelnemers kunnen vertrouwen en dat gegevens op een plek terecht komen waar de privacy en informatiebeveiliging voldoende is gewaarborgd.

Het gebruik van het merk kent in praktijk drie doelen, namelijk:

  1. Herkenbaarheid voor de persoon;
  2. Profilering van de deelnemer (waaronder herkenbaarheid voor de Aanbieder);
  3. Herkenbaarheid communicatie vanuit MedMij.

Het gebruik van het merk bij deze doelen wordt hieronder nader uitgewerkt.

Doel 1: Herkenbaarheid voor de persoon

Het merk MedMij speelt voor de persoon een belangrijke rol bij het herkennen van partijen waarmee gezondheidsgegevens op een veilige en betrouwbare wijze kunnen worden uitgewisseld. De persoon moet bijvoorbeeld een Dienstverlener persoon kunnen uitzoeken die aan de MedMij-afspraken voldoet en ook zijn/haar Aanbieder moet kunnen laten weten uitwisseling via MedMij te ondersteunen. Het merk MedMij mag dan ook voor dit doeleinde worden gebruikt door de Dienstverlener persoon en door Aanbieders (waarvoor Dienstverleners aanbieder AanbiederGegevensdiensten ontsluiten). 

De Dienstverlener persoon mag zowel in de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf als in de communicatie daaromheen het merk gebruiken. In het systeem moet in ieder geval voor de persoon zichtbaar zijn wanneer sprake is van gegevens(uitwisseling) via MedMij. Het merk moet daarom aan de eindgebruiker gepresenteerd worden bij:

  • Het tonen van de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen via MedMij;
  • Het tonen van de gezondheidsgegevens verkregen via MedMij.

Het recht om als aangesloten Aanbieder het merk te mogen voeren, volgt niet uit de rechtsrelaties in het stelsel. Dit wordt daarom geregeld met een licentietekst op de MedMij-website.

Doel 2: Profilering van de deelnemer

Deelnemers mogen het merk hanteren om naar anderen te laten zien te voldoen aan de afspraken. Zo kan de Dienstverlener aanbieder bijvoorbeeld met het merk aan de Aanbieder kenbaar maken gegevensuitwisseling via MedMij aan te bieden.

Doel 3: Herkenbaarheid communicatie vanuit MedMij

De beheerorganisatie gebruikt het merk voor de herkenbaarheid van de eigen communicatie. Ook gebruikt zij het merk bij communicatieproducten waarvan zij uitgever is, zoals bij de gebruikersvoorlichting.

Uitingsvormen van het merk

Een consistente toepassing van het merk draagt bij aan de waarde hiervan. Deelnemers en Aanbieders mogen het merk uiten met het MedMij-label of met een tekstuele verwijzing naar MedMij. Er zijn twee versies van het MedMij-label:

In principe maken Deelnemers en Aanbieders gebruik van het MedMij-label met payoff. Mocht de payoff onleesbaar worden door het design, dan mag gebruik worden gemaakt van het MedMij-label zonder payoff.

Voor de herkenbaarheid van de communicatie vanuit MedMij, is verdergaand gebruik van de huisstijl in principe voorbehouden aan de beheerorganisatie. Dit geldt ook voor het MedMij-logo, zoals gebruikt door Stichting MedMij en de uitvoeringsorganisatie. Mocht een deelnemer communicatie nader willen laten aansluiten bij deze MedMij-huisstijl, dan vindt hierover altijd afstemming plaats met de beheerorganisatie. Geeft de beheerorganisatie toestemming voor verdergaand gebruik, dan is er een huisstijlhandleiding beschikbaar met daarin onder meer afspraken over kleurgebruik en opmaak.

Voor de waarde van het merk MedMij is het verder belangrijk dat partijen op een zelfde wijze communiceren over de boodschap van dit merk. Hiervoor zijn basistekstelementen beschikbaar bij de beheerorganisatie. Deze dienen ter inspiratie en mogen worden gebruikt in de eigen communicatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.