Skip to main content
Skip table of contents

Opzet


Inleiding

De opzet van het afsprakenstelsel geeft op het hoogst mogelijke niveau een overzicht van de rollen in de gegevensuitwisseling via het MedMij-netwerk, hun onderlinge relaties, de interacties tussen deze rollen en de belangrijkste begrippen die geassocieerd zijn met rollen en partijen.

Rollen en relaties

We onderscheiden het Persoonsdomein en het Aanbiedersdomein. Deze begrippen helpen om een onderscheid te kunnen maken tussen datgene wat zich afspeelt in de controlesfeer van de Persoon (door hemzelf of namens hem door zijn Dienstverlener persoon) en datgene dat zich afspeelt in de controlesfeer van de Aanbieder (door hemzelf of namens hem door zijn Dienstverlener aanbieder). Op beide domeinen is verschillende wetgeving van toepassing, en in beide domeinen kan de onderlinge verhouding tussen de Dienstverlener en de Gebruiker verschillend zijn.

De Persoon en de door hem of haar gekozen Dienstverleners persoon vormen het Persoonsdomein. Een Persoon kan naar keuze gebruikmaken van een of meer Dienstverleners persoon. Een Dienstverlener persoon kan actief zijn voor een of meer Personen. Links in de afbeelding is dit weergegeven als een n-op-m-relatie. De persoon kan op basis van een machtiging vertegenwoordigd worden door een vertegenwoordiger. Waar die rol afwijkt zal dit specifiek beschreven worden in het afsprakenstelsel.

De Aanbieder en de door hem gekozen Dienstverlener aanbieder vormen het Aanbiedersdomein. De Aanbieder kiest een of meer Dienstverleners aanbieder. Een Dienstverlener aanbieder kan actief zijn voor een of meer Aanbieders. Rechts in de afbeelding is dit weergegeven als een n-op-m-relatie.

De Persoon en de Aanbieder zijn Gebruiker van MedMij. De Dienstverlener persoon en de Dienstverlener aanbieder zijn Deelnemer in het afsprakenstelsel. Alle Dienstverleners persoon en alle Dienstverleners aanbieder vormen samen het MedMij-netwerk (let op: dit is geen fysieke infrastructuur). Elke Dienstverlener persoon moet elke Dienstverlener aanbieder kunnen bereiken, en vice versa. Daarom is een 'all-to-all'-relatie opgenomen in de afbeelding.

De Dienstverleners zijn voor de interactie via het MedMij-netwerk gehouden aan een set afspraken over het gewenste en toegestane gedrag op het netwerk. Het afsprakenstelsel bevat afspraken over de interacties via het netwerk, en een aantal aanvullende afspraken waaraan de Dienstverlener zich moet houden vanuit het oogpunt van bescherming van de Gebruiker. De Dienstverleners kunnen de Gebruiker daarnaast diensten leveren waarover geen afspraken worden gemaakt via het afsprakenstelsel.

Interacties tussen de rollen

Onderstaande tabel beschrijft op het hoogste niveau de gegevensuitwisselingen tussen de gebruikers binnen het MedMij-netwerk. Hierbij is aangegeven wat de kernverantwoordelijkheid is van de verschillende rollen in het afsprakenstelsel. Het interactie-overzicht gaat niet in op de wijze waarop dit wordt gerealiseerd, en ook niet op randvoorwaardelijke interacties of gegevensuitwisselingen tussen de partijen (zoals het aansluiten op het MedMij-netwerk).

Nr.Beoogd resultaatInteracties
1

De Persoon heeft de gegevens die hij bij de Aanbieder opvraagt, ontvangen.

De Persoon verzoekt de Dienstverlener persoon om namens hem de Dienstverlener aanbieder te verzoeken de gevraagde gegevens zoals die bij de Aanbieder beschikbaar zijn te verzenden naar de Dienstverlener persoon.
2De Persoon heeft de Aanbieder gegevens over de eigen gezondheid verstrekt.

De Persoon verzoekt de Dienstverlener persoon om namens hem aan de Dienstverlener aanbieder een door de Persoon aan de Dienstverlener persoon beschikbaar gestelde gegevensset te verzenden.

De Dienstverlener aanbieder informeert de Aanbieder over de nieuwe gegevens.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.