Skip to main content
Skip table of contents

Beleid

Het beleid gaat in op de vraag hoe Stichting MedMij omgaat met een aantal belangrijke besturingsthema's en vormt de basis voor de Operationele processen. Het beleid is richtinggevend voor het optreden van Stichting MedMij. Het bevat ook verantwoordelijkheden voor deelnemers. Indien de situatie daarom vraagt, mag Stichting MedMij na belangenafweging afwijken van het beleid.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.