Skip to main content
Skip table of contents

Changelog release 1.3.0

Hieronder volgt een overzicht van de grootste wijzigingen in het Afsprakenstelsel ten opzichte van release 1.2.0 en een grove schatting van de impact die de wijziging heeft op de deelnemers.

Changes die interoperabiliteit direct rakenImpact DVPImpact DVZA

Extra controles door Authorization interface - De Autorisatieserver dient voortaan een controle op de redirect url tegen waarde in de OCL uit te voeren. DVP's zullen een redirect url moeten opvoeren.

Klein: opvoeren endpointKlein

Extra uitzondering Token interface - Niet langer toegestaan om uitzondering met betrekking tot beschikbaarheids- of ontvankelijkheidsvoorwaarde op Token Interface te geven.  De desbetreffende uitzonderingssituatie is verwijderd.

Mogelijk (zeer klein)Klein
Extra controles Token interfaceZowel DVP als DVZA moeten extra controles uitvoeren op dit koppelvlak om onveiligheden in OAuth2 te mitigerenKleinKlein

Logging eisen zijn aangepast - Logging gebeurt nu op basis van een door DVP verstrekt ID op het Resource interface

Klein

Klein


Changes optionele functionaliteit die interoperabiliteit raken

De Subscription interface is herzien - Belangrijkste wijziging zijn dat de de verantwoordelijkheden rond Abonnement zijn aangepast en de Subscription interface nu restful is uitgewerkt

GrootGroot

Overige significante changes

Verduidelijking communicatie Zorgaanbieder - Zorggebruiker - In de usecases (implementaties) van UCI Verzamelen, UCI Delen en UCI Abonneren zijn nieuwe schermen opgenomen om duidelijk te maken wanneer de Zorgebruiker met de Zorgaanbieder interacteert. Bestaande schermen bevatten een beperkte wijziging.GeenMidden

De MedMij Catalogus is vernieuwd, Register van Informatiestandaarden is vervallen - Het Register van Informatiestandaarden is vervallen, voortaan worden Informatiestandaarden niet meer zelfstandig toegelaten maar worden de eisen waaraan een systeemrol/Informatiestandaard moet voldoen meegewogen bij het samenstellen van een specifieke Gegevensdienst. De Catalogus is uitgebreid om de relevante onderdelen van het Register van Informatiestandaarden over te kunnen nemen. Tegelijkertijd is die geoptimaliseerd zodat die alleen relevante en heldere concepten bevat. De Catalogus wordt beschikbaar gesteld als XML-bestand en een automatische vertaling naar een gebruiksvriendelijke versie. Het Gegevensdienstenbeleid reflecteert de vereenvoudiging.

GeenGeen

Relatie tussen Gegevensdiensten en Interfaceversies is geĆ«xpliciteerd - In de Catalogus wordt aangegeven met welke Interfaceversies een Gegevensdienst mag worden gebruikt.

GeenGeen

Het Testbeleid is verhelderd - Belangrijkste verheldering is dat de erkenning op een Systeemrol een onbeperkte geldigheidsduur heeft.

GeenGeen

Encryptie opslag persoonsgegevens in het persoonsdomein - Er is meer keuzevrijheid in de vorm van toegepaste encryptie waardoor het ook wordt toegestaan om persoonsgebonden encryptie toe te passen. 

Meer vrijheidGeen

De Overeenkomsten en rechtsrelaties die spelen in de context van MedMij zijn verduidelijkt 

GeenGeen

Openbare publicatie Zorgaanbieder - Gegevensdienst combinaties - MedMij zal een publiek toegankelijke Zorgaanbiederskoppellijst publiceren.

GeenProcesmatig: Verklaring van zorgaanbieder is aangepast (Operationele processen)

De DVP moet een nieuwe indicator in de Managementinformatie opleveren - De nieuwe indicator is een vereiste indicator voor subsidieregelingen vanuit VWS.

MiddenMogelijk (zeer klein)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.