Skip to main content
Skip table of contents

Releaseinfo

In deze sectie is meta-informatie opgenomen over de release van de afsprakenset. De release- en versiebeschrijving duidt de positionering en status van deze publicatie. Wijzigingen ten opzichte van eerder gepubliceerde versies (en een historisch overzicht van wijzigingen) zijn opgesomd in de changelog

Lezers met suggesties voor toekomstige releases kunnen gebruik maken van de hun ter beschikking staande communicatiekanalen met MedMij, of via info@medmij.nl. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.