Skip to main content
Skip table of contents

Testbeleid

Opmerking bij het testen van gegevensdiensten: dit wordt beschreven in onderstaand beleid en geldt vooralsnog naast het eerdere Testbeleid. Tot die tijd blijft daarom ook de informatie onder Testen van Gegevensdienst van toepassing.


Het is de verantwoordelijkheid van de (kandidaat)-deelnemer dat de functionaliteit correct werkt zoals beschreven in het MedMij Afsprakenstelsel en dat deze interoperabel is met de systemen van andere deelnemers.  Bij elke release van het MedMij Afsprakenstelsel bepaalt MedMij de reikwijdte van het testen, inclusief welke testplannen moeten worden doorlopen en aan welke criteria moet worden voldaan, voordat in productie mag worden gegaan. Deze afspraken garanderen uniformiteit en een gelijk speelveld en worden opgenomen in een openbaar testplan, dat wordt gepubliceerd via de Testmethodiek.

In de vorm van afspraken

De (kandidaat-)deelnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen product. Zelf grondig testen van de applicatie en relevante koppelingen is randvoorwaardelijk om deze kwaliteit op te leveren en vast te stellen. 

Beleid.test.001

De (kandidaat-)deelnemer is verantwoordelijk voor de interoperabiliteit en het opbouwen van vertrouwen bij andere deelnemers, met betrekking tot de implementatie van nieuwe functionaliteiten of systemen. 

Beleid.test.002

De (kandidaat-)deelnemer moet de verplichte testscenario’s aantoonbaar succesvol doorlopen, voor het behalen of behouden van het MedMij label.

Beleid.test.003

De deelnemer is verantwoordelijk bij wijzigingen die mogelijke impact hebben op de functionaliteit en/of interoperabiliteit, om opnieuw de relevante verplichte testscenario’s succesvol te doorlopen.

Beleid.test.004

De deelnemer is verantwoordelijk om eenmaal per jaar de heracceptatie succesvol te doorlopen bij de Beheerorganisatie. Zie Proces vernieuwing erkenning van Deelnemer onder Operationele processen.

Beleid.test.005

MedMij is verantwoordelijk voor het bieden van een testvoorziening. Zodoende ontstaat er een gelijk speelveld voor alle deelnemers en kan MedMij actief deelnemers faciliteren. 

Beleid.test.006

MedMij is verantwoordelijk voor het bespreken van een voorgenomen testscenario met de deelnemers middels een expertsessie, alvorens deze wordt vastgesteld. 

Beleid.test.007

MedMij is verantwoordelijk voor het tijdig publiceren van vastgestelde testscenario’s in afstemming met de deelnemers. 

Beleid.test.008

MedMij is verantwoordelijk voor het testen van voorgenomen wijzigingen, indien deze invloed kunnen hebben op de functionaliteit. 

Beleid.test.009

MedMij is verantwoordelijk voor het aantoonbaar succesvol doorlopen van verplichte testscenario’s en zal deze resultaten publiceren via de Testmethodiek.

Beleid.test.010

MedMij zal bij elke minor of major release van het MedMij afsprakenstelsel bijbehorende verplichte testscenario’s publiceren.

Beleid.test.011

MedMij zal bij wijzigingen van de catalogus bijbehorende verplichte testscenario’s publiceren, indien deze invloed hebben op de functionaliteit en/of interoperabiliteit.

Beleid.test.012

MedMij is verantwoordelijk voor het minstens eenmaal per jaar organiseren van een verplichte ketentest.

Beleid.test.013

Het bestuur van Stichting MedMij kan in individuele gevallen akkoord geven om af te wijken van verplichte scenariotesten.

Beleid.test.014

Verplichte testplannen

De verplichte testplannen zijn in ontwikkeling.  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.