Skip to main content
Skip table of contents

Aanbiedersnamenbeleid


Aanbieders kunnen hun deelname en de manier waarop ze via MedMij te bereiken zijn aan Personen kenbaar maken via een Aanbiedersnaam (aanbiedersnaam@medmij). Het aanbiedersnamenbeleid beschrijft hoe een Aanbieder een voor de Persoon herkenbare naam kan kiezen, zonder in de toekomst de mogelijkheden van andere Aanbieders om een herkenbare naam te kiezen te veel te beperken.

Het is de Aanbieder die zijn Aanbiedersnaam kiest, maar de Dienstverlener aanbieder die de aanbiedersnaam aanreikt aan de MedMij Beheerorganisatie voor gebruik in de Aanbiederslijst. Daarbij moet de Dienstverlener aanbieder een verklaring van de Aanbieder kunnen overleggen. Deze verklaring is opgenomen onder het Registratieproces Aanbiederslijst op de pagina Operationele processen.

Rollen inzake de Aanbiedersnaam

De Aanbiedersnaam:

 • wordt gekozen door de Aanbieder, als verwerkingsverantwoordelijke, voor het specifieke doel om Gegevensdiensten aan te bieden binnen het MedMij-netwerk;
 • wordt vastgesteld door de Stichting MedMij, die hiervoor onderstaande kwaliteitseisen verifieert;
 • wordt door MedMij niet gebonden aan enige Gegevensdienst, maar Aanbieder mag dit wel doen;
 • is niet gebonden aan de Dienstverlener aanbieder. De Dienstverlener aanbieder informeert Aanbieders wel over de context, het doel en het beleid inzake Aanbiedersnamen in MedMij;
 • wordt door een Dienstverlener aanbieder verwerkt en, in het bijzonder, gehanteerd wanneer hij in opdracht van een Aanbieder een Gegevensdienst wil laten opnemen op, of afvoeren van, de Aanbiederslijst;
 • wordt binnen het MedMij-netwerk niet verbonden aan enig ander kenmerk, adres of identificatie van de Aanbieder. De verantwoordelijkheid voor zijn portfolio aan adressen (voor verschillende communicatiekanalen) en identificaties (voor verschillende doelen) ligt bij de Aanbieder zelf.

Eisen aan de Aanbiedersnaam 

 1. De naam moet gekoppeld zijn aan de naam die de Aanbieder in andere communicatie gebruikt (niet: stichtingtersamenwerkinghuisartsenoegstgeest@medmij, wel: huisartsensamenwerkingoegstgeest@medmij);
 2. De naam moet uniek zijn en mag niet sterk lijken op een naam die al geregistreerd is;
 3. De naam mag niet ambigu zijn en op veel verschillende aanbieders kunnen slaan (niet: huisartshaarlem@medmij, wel: huisartswestergrachthaarlem@medmij);
 4. De naam mag niet de naam van een deelnemer bevatten of anderszins aan een specifieke deelnemer gekoppeld zijn;
 5. De naam eindigt altijd op @medmij;
 6. De naam is minimaal drie en maximaal 280 karakters lang (exclusief @medmij);
 7. De naam wordt geregistreerd (ook in de Aanbiederslijst) in het volgende formaat:
  1. een reeks van één of meer segmenten, gescheiden door
   1. hetzij één koppelteken,
   2. hetzij één ampersand,
   3. hetzij één punt;
  2. gevolgd door @medmij, waarin
  3. elk segment een reeks van één of meer fragmenten is, zodanig dat
  4. elk fragment bestaat uit een reeks, met een minimale lengte van één karakter, van
   1. kleine letters uit het Nederlandse alfabet (bestaande uit de zesentwintig letters a..z) en/of
   2. Arabische cijfers (0..9).
 8. Van de naam mogen, buiten de registratie, varianten voorkomen waarin een kleine letter is vervangen door de corresponderende hoofdletter en/of diakritische varianten van letters voorkomen. Deze lettervarianten worden echter als identiek gezien aan de kleine basisletter. De naam is dus niet hoofdletter-gevoelig en evenmin diacriet-gevoelig.
 9. De naam mag niet te herleiden zijn tot een persoon;
 10. De naam mag in het verleden niet door een andere aanbieder gebruikt zijn;
 11. De naam mag het merk MedMij niet negatief beïnvloeden.


Het formaat van de Aanbiedernaam

Het formaat van de Aanbiedersnaam benadert dat van de handelsnaam uit het Handels­register. Dat is nastrevenswaardig omdat doel en aard van de Aan­bie­dersnaam lijken op die van de handelsnaam.

Met betrekking tot de diakritische tekens is niet zozeer het voorkomen ervan een probleem, maar wel het onderscheidend vermogen tussen verschillende accenten op, aan of onder dezelfde basisletter. Geautomatiseerde systemen kunnen weliswaar woltgens van wöltgens onderscheiden, mondhygiënist van mondhygienist en hélene van helène, maar dat geldt niet voor (vooral PGO-)gebruikers die Aanbiedersnamen handmatig zullen willen intypen. Dat laatste moet mogelijk zijn, omdat een arts bijvoorbeeld op een kaartje of een kladje zijn Aanbiedersnaam aan een patiënt zou kunnen meege­ven. In die zin lijkt een Aanbiedersnaam op een e-mailadres. Een snel gemaakte fout met een diakritisch teken moet niet even snel tot de adressering van een onbedoelde Aanbieder leiden.

Met betrekking tot cijfers is het om vergelijkbare redenen zaak te voorkomen dat te lange reek­sen (volg)nummers ontstaan. Daarom mogen er maximaal vier achtereenvolgende cijfers voorkomen.

Het koppelteken, de ampersand en de punt kunnen een belangrijke functie vervullen in de herken­baar­heid van de Aanbiedersnaam, maar een reeks van dergelijke tekens achter elkaar heeft dat nauwelijks.

Aanbiedersnamen worden dus in kleine letters en zonder diakritische tekens geregistreerd en in de Aanbiederslijst opgenomen, maar mogen in wíLlëKęūrîgE diakri­tische en hoofdlettervarianten worden aangegeven.

Zie voor meer informatie over de Aanbiedersnaam de pagina over de XML-schema's.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.