Skip to main content
Skip table of contents

Begrippenlijst

Begrippen

Begrip

Definitie

Domein

Synoniemen

Aanbieder

Aanbieder is de term waarmee een grote diversiteit aan dienstverleners wordt bedoeld, die vanuit hun diensten gezondheidsinformatie kunnen aanbieden en ontvangen.

Aanbiedersdomein

Aanbiedersdomein

Alle Aanbieders en alle Dienstverlener aanbieder vormen samen het aanbiedersdomein.

Aanbiedersdomein

Aanbiederslijst

Een lijst met Aanbieders die Gegevensdiensten aanbieden en eventueel ook abonnementen daarop. Hier staan welke adressen daarbij worden ontsloten met een specifieke Interfaceversie.

Aanbiedersdomein

Abonnement

Overeenkomst tussen een Aanbieder en een Persoon voor het (mogen) leveren van Notificaties door Aanbieder aan Dienstverlener persoon. Deze release van het MedMij Afsprakenstelsel beschrijft alleen Abonnementen die betrekking hebben op Gegevensdiensten die zijn gebaseerd op de functie Verzamelen.

Tussen Persoonsdomein en Aanbiedersdomein

Addendum aanbieder zonder behandelrelatie

Het addendum maakt het mogelijk om Aanbieders, die van de Persoon gezondheidsgegevens beschikbaar hebben, maar geen behandelrelatie met de Persoon hebben, gebruik te laten maken van het MedMij-netwerk. Dit Addendum maakt onderdeel uit van het MedMij Afsprakenstelsel en is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Aanbiedersdomein

Afsprakenstelsel

Set van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, semantisch en technisch gebied om alle partijen voldoende vertrouwen te geven in hetgeen het stelsel hen biedt. Partijen die deelnemen aan het MedMij Afsprakenstelsel committeren zich aan de afspraken en kunnen op basis van de reeds overeengekomen afspraken, diensten aanbieden.

Alle domeinen samen

MedMij Afsprakenstelsel

Authentication Client

Een Authentication Client is een applicatie die gebruikmaakt van een Authentication Server om de identiteit van een OAuth Resource Owner vast te stellen.

Authentication Server

De Authentication Server is de server bij de DVA die de identiteit van de Persoon vaststelt.

Authorization Server

De Authorization Server is de server bij de DVA die controleert of de Persoon voor de applicatie toegangsrechten heeft. Als de Persoon toestemming geeft om gegevens uit te wisselen met de DVP Server, dan wordt deze toestemming vastgelegd en voor uitwisseling gecontroleerd.

Backchannel Node

Een Backchannel Node communiceert met andere backchannel nodes, waarbij voor identificatie gebruikgemaakt wordt van de verschillende lijsten die door MedMij Registratie worden geboden. 

Backchannel-verkeer

Verkeer dat niet zichtbaar is voor de Persoon. Het gaat hierbij om verkeer tussen servers uit verschillende domeinen, die zonder tussenkomst van een Persoon met elkaar communiceren.

Catalogus

Verzameling van Gegevensdiensten die op enig moment door Aanbieders aangeboden mogen (of mochten) worden op het MedMij-netwerk.

Alle domeinen samen

Deelnemer

Een partij die is toegetreden tot het MedMij Afsprakenstelsel na het doorlopen van het toetredingsproces

Persoonsdomein of Aanbiedersdomein

Dienstverlener aanbieder

Dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. Deze levert Diensten aan de Aanbieder gerelateerd aan de uitwisseling tussen Persoon en Aanbieder en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken in het MedMij Afsprakenstelsel.

Aanbiedersdomein

DVA

Dienstverlener authenticatie

De Aanbieder is verplicht bij het verstrekken van gegevens vanuit een dossier de identiteit van de persoon te verifiëren, al dan niet aan de hand van het BSN. MedMij gebruikt hiervoor de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegelaten authenticatiemiddelen. Vooralsnog is DigiD het enige toegelaten middel voor dit doel.

DVAuthN

Dienstverlener persoon

Dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. Levert een persoonlijke gezondheidsomgeving, een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn gezondheid die minimaal gegevensuitwisseling met de Aanbieder mogelijk maakt via het MedMij Afsprakenstelsel.

Persoonsdomein

DVP

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures wordt gekoppeld aan een Service Level Agreement (SLA). In de SLA staan de serviceafspraken die een leverancier maakt met de klant over de serviceverlening (zie het artikel SLA). Waar de SLA ingaat op de servicenormen van de serviceverlening, gaat de DAP in op de administratie en organisatie rond de serviceverlening, bijvoorbeeld welke procedures worden uitgevoerd, welke rapportages worden geleverd en welke rollen/personen zijn betrokken bij de communicatie tussen de klant en de leverancier.

Alle domeinen

DAP

DVP Server

De DVP Server is de server die gezondheidsgegevens verzamelt en deelt op verzoek van de Persoon en hiermee het Dossier van de Persoon samenstelt.

Persoonsdomein

Eigenaar MedMij

De rechtspersoon die (eind)verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen.

Frontchannel Node

Een Frontchannel Node communiceert met de User Agent van de Persoon, waarbij de communicatie internet facing is. De rol van User Agent wordt hierbij ingevuld door een webbrowser.

Frontchannel-verkeer

Al het verkeer dat zichtbaar is voor de Persoon.

Tussen Persoonsdomein en Aanbiedersdomein

Functionaliteit

Alle functies, applicaties en koppelingen, die gerelateerd zijn aan het MedMij Afsprakenstelsel.

Alle domeinen

Gebruiker

Een partij die gebruikmaakt van de dienstverlening van deelnemers aan het afsprakenstelsel.

Persoonsdomein of Aanbiedersdomein

Gegevensdienst

Een gestandaardiseerde dienst voor gegevensuitwisseling met waarde voor de Gebruiker. Een Gegevensdienst kan via het MedMij-netwerk door een dienstverlener worden aangeboden. MedMij bepaalt, aan de hand van het volwassenheidsniveau, welke Gegevensdiensten ontsloten mogen worden via het MedMij-netwerk. Daarnaast biedt MedMij een faciliteit om het dienstenaanbod van de dienstverleners overzichtelijk weer te geven.

Tussen Persoonsdomein en Aanbiedersdomein

Gegevensdienstnamenlijst

Een lijst met de gebruiksvriendelijke namen van Gegevensdiensten.

Tussen Persoonsdomein en Aanbiedersdomein

Gemachtigde

Een partij die op grond van een machtiging de bevoegdheid krijgt om in naam van de Machtigingsverlener (lees: Vertegenwoordigde) bepaalde handelingen te verrichten, waarvan de rechtsgevolgen worden toegerekend aan de Machtigingsverlener (lees: Vertegenwoordigde).

Persoonsdomein

Vertegenwoordiger

Gezondheidsgegeven

Een gegeven betreffende de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van een Persoon.

Tussen Persoonsdomein en Aanbiedersdomein

Gezondheidsinformatie, persoonlijke gezondheidsinformatie, 

Houder

Een rechtspersoon die eindverantwoordelijk is voor een gegevensdienst en de bijbehorende Informatiestandaard met de verantwoordelijkheden zoals beschreven in NEN 7522.

Tussen Persoonsdomein en Aanbiedersdomein

 

Ketenmachtiging

De situatie waarin meer dan één machtigingsrelatie gebruikt moet worden om aan te tonen dat degene die een bepaalde dienst wil afnemen daartoe bevoegd is namens een eerste Machtigingsverlener. De ene zijde van deze keten wordt gevormd door de eerste Machtigingsverlener. De andere zijde van de keten wordt gevormd door de (laatste) Gemachtigde die degene is die de handeling uitvoert.

Persoonsdomein

Ketentest 

Een testvariëteit die een business proces van begin tot eind test. Daarbij worden één of meer systemen getest met testgevallen die buiten het systeem beginnen en ook weer buiten het systeem eindigen.

Alle domeinen 

Machtiging

De vertegenwoordigingsbevoegdheid die de Machtigingsverlener (lees: Vertegenwoordigde) verleent aan een ander (de Gemachtigde) om namens/in naam van de Machtigingsverlener, bepaalde rechtshandelingen te verrichten. Met de term Machtiging wordt de juridische vertegenwoordigingsbevoegdheid bedoeld zoals deze tussen partijen wordt afgesproken en niet de registratie daarvan die daarna in een Machtigingsregister wordt vastgelegd.

Persoonsdomein

Volmacht

Machtigingenregister

Een partij die de verantwoordelijkheid heeft voor het registreren, beheren, controleren van machtigingen en andere bevoegdheden en het afleggen van verklaringen over bevoegdheden (c.q. het op verzoek van de handelende natuurlijk persoon verstrekken van machtigingsverklaringen).

Tussen Persoonsdomein en Aanbiedersdomein

Machtigingsverlener

Een partij (lees: Vertegenwoordigde) die een (specifieke) machtiging verleent aan een andere partij (de Vertegenwoordiger).

Persoonsdomein

Vertegenwoordigde, Betroffene, Belanghebbende

Major release slot

Dit zijn de twee momenten waarop major en minor releases worden gepubliceerd.

Deze release slots zijn de tweede dinsdag van april en oktober. Vallen deze data op een feestdag of in een vakantie dan wordt in overleg met de stakeholders de release op een andere datum gepland.

Major release

Release met wijzigingen die invloed hebben op de functionaliteit en niet backwards compatible is.

MedMij Beheer

De uitvoeringsorganisaties die invulling geven aan de operationele verantwoordelijkheden in het afsprakenstelsel, zoals het monitoren, beheren en publiceren van een aanbiederslijst en gegevensdienstnamenlijst. De Stichting MedMij kan ook zelf geheel of gedeeltelijk invulling geven aan deze rol.

MedMij Registratie

MedMij Registratie is de applicatie voor de administratie van Deelnemers, de gegevensdiensten die worden aangeboden en de endpoints die hierbij horen. Deze informatie wordt uitgegeven in de verschillende lijsten.

MedMij-netwerk

Alle Dienstverleners persoon en alle Dienstverleners aanbieder vormen samen het MedMij-netwerk. Elke Dienstverlener persoon moet met elke Dienstverlener aanbieder kunnen uitwisselen en vice versa.

Tussen Persoonsdomein en Aanbiedersdomein

Netwerk

Minor release

Release met wijzigingen die invloed hebben op de functionaliteit en die backwardscompatible zijn.

Notificatie

Kennisgeving van Aanbieder aan Dienstverlener persoon

Tussen Persoonsdomein en Aanbiedersdomein

Notification Client

Een geautomatiseerde rol van Dienstverlener aanbieder voor het namens Aanbieders plaatsen van Notificaties.  

Notification Server

Een geautomatiseerde rol van Dienstverlener persoon waarop de Aanbieder Notificaties kan aanbieden.

OAuth Authorization Server

Een OAuth Authorization Server is een Authorization Server die gebruikmaakt van het OAuth 2.0 raamwerk.

OAuth Client

Een OAuth Client is een Resource Client die gebruik maakt van het OAuth 2.0 raamwerk.

OAuth Client List

Een lijst met de namen van Dienstverleners persoon, welke Gegevensdiensten zij ondersteunen en naar welke adressen mogelijk Notificaties in het kader van Abonnementen op die Gegevensdiensten kunnen worden gestuurd, met de bijbehorende Interfaceversie.

OAuth Resource Owner

Een OAuth Resource Owner is een Persoon die een OAuth Client autoriseert voor toegang tot een OAuth Resource Server. De toegang is beperkt tot het bereik van de verleende autorisatie.

OAuth Resource Server

Een OAuth Resource Server is een Resource Server die gebruikmaakt van het OAuth 2.0 raamwerk.

Opgever

De handelend natuurlijke persoon die opgave doet aan een Machtigingsregister van een verleende machtiging zodat deze gebruikt kan worden en de voor deze registratie vereiste bewijzen aanlevert.

Optionele versie

Dit is de versie van het afsprakenstelsel waar deelnemers aan mogen voldoen. Deze heette voorheen de optionele versie. 

Ouderlijk gezaghebbende

Een partij die op grond van ouderlijk gezag de wettelijke bevoegdheid heeft om in naam van een kind van 0 tot 12 jaar (lees: Vertegenwoordiger) bepaalde handelingen te verrichten.

Vertegenwoordiger

Patches

Kleine wijzigingen die geen invloed hebben op de functionaliteit en backwards compatible zijn.

Persoon

Degene op wie Gezondheidsgegevens betrekking hebben die via MedMij worden uitgewisseld en tevens de Gebruiker in het Persoonsdomein.

Persoonsdomein

Burger, individu, patiënt, cliënt, zorgconsument, zorggebruiker

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn gezondheid die minimaal gegevensuitwisseling met de Aanbieder mogelijk maakt via het MedMij Afsprakenstelsel.

Persoonsdomein

PGO, persoonlijk gezondheidsplatform

Persoonsdomein

Alle Personen en alle Dienstverleners personen vormen samen het persoonsdomein.

Persoonsdomein

Release (slot)

Tijdssloten waarin wijzigingen worden opgenomen in de verplichte versie en de optionele versie. Er zijn 12 release slots in een jaar, waarvan er 2 major release slots zijn.

Resource Client

De Resource Client is de applicatie die verbinding maakt met een Resource Server. 

Resource Server

De Resource Server is de applicatie waar gegevens kunnen worden verzameld of waarmee gegevens gedeeld kunnen worden.

Rol

Een samenhangende set van verwachte en overeengekomen verantwoordelijkheden en interacties in het MedMij Afsprakenstelsel. Aan een rol zijn afspraken gekoppeld die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Een rol kan worden vervuld door een natuurlijke persoon en/of organisatie.

Alle domeinen samen

Service Level Agreement

Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst waarin de kwaliteit is beschreven van de diensten die worden geleverd. De overeenkomst kan zowel een contract met externe als interne partijen zijn. Dankzij een SLA is een afnemer op de hoogte van de invulling en kosten van de diensten die hij inkoopt en kan de leverancier erop worden afgerekend als hij niet de afgesproken kwaliteit levert.

Alle domeinen

SLA

Simulator

Een speciaal t.b.v. testen gemaakt onderdeel dat de werking van de DVA of de DVP of een andere systeemfunctie nabootst.

Alle domeinen

Simulatortest 

Test van applicatie tegen simulator.

Alle domeinen 

Stichting MedMij

De rechtspersoon die (eind)verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van het afsprakenstelsel en de verwijzing naar de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen. De Stichting MedMij is de eigenaar van het MedMij Afsprakenstelsel.

Subscription Client

Een geautomatiseerde rol van de Dienstverlener persoon voor het namens Personen aangaan van Abonnementen.

Subscription Server

Een geautomatiseerde rol van de Dienstverlener Aanbieder (met Authorization Server en Subscription Server) voor het namens Aanbieders aangaan van Abonnementen.

Substitutie

Het door de Gemachtigde doorgeven van zijn machtiging aan een ander persoon.  

Persoonsdomein

Testgeval

Een set van precondities, inputs, acties, verwachte resultaten en postcondities waarmee wordt onderzocht of het systeem onder gedefinieerde omstandigheden het gewenste gedrag vertoont.

Alle domeinen

Testmethodiek

Plek met informatie behorend bij het hoofdstuk Testen in het MedMij Afsprakenstelsel. Bevat o.a. het Testplan, de acceptatiecriteria en overige informatie rondom testen. 

Alle domeinen 

 Testbeleid

Testplan

Plan van aanpak als referentiekader gedurende het organiseren en de uitvoering van de tests inclusief een beschrijving van de activiteiten, de planning en testscenario’s. Het testplan bevat dus NIET een beschrijving van de tests, zoals testgevallen, zelf.

Alle domeinen

Mastertestplan, Plan van aanpak

Testscenario

Opeenvolging van testgevallen om deze op een efficiënte manier handmatig of geautomatiseerd uit te voeren.

Alle domeinen 

Testscript

De test automatiseringscode behorend bij een of meer testscenario's om tests geautomatiseerd uit te voeren.

Alle domeinen 

Testtool

Een geautomatiseerd hulpmiddel dat ondersteuning biedt aan één of meer testactiviteiten, zoals plannen, beheren, specificeren of uitvoeren.

Alle domeinen

Testvoorziening 

Verzameling van testtools om tegen te kunnen testen. 

Alle domeinen 

User Agent

De applicatie die de Persoon gebruikt om de MedMij-functies uit te voeren.

Persoonsdomein

Validatie

Via objectief bewijs bevestigen dat de behoeften voor een specifiek gebruik zijn vervuld. ("is het juiste systeem gebouwd") Zie ook: verificatie.

Alle domeinen

Verificatie

Via objectief bewijs bevestigen dat aan de beschreven specificaties is voldaan. ("is het systeem juist gebouwd") Zie ook: validatie.

Alle domeinen

Verplichte versie

Dit is de versie waarop geaccepteerd wordt oftewel de versie waaraan de deelnemers moeten voldoen. Deze versie is gepubliceerd in de Confluence-omgeving MM Verplicht.

Persoonsdomein

Vertegenwoordigde

Een partij (lees: Persoon) waarvoor een specifieke bevoegdheid uitgevoerd wordt door een andere partij op basis van:

  1. een vrijwillige (specifieke) machtiging die de Vertegenwoordigde verleent aan die andere partij (de gemachtigde).

  2. een wettelijke machtiging op grond van het ouderlijk gezag voor personen van 0 tot 12 jaar.

Persoonsdomein

Vertegenwoordiger

Een partij die op basis van een vrijwillige Machtiging of wettelijke Machtiging op grond van het ouderlijk gezag de bevoegdheid verkrijgt om in naam van de  Vertegenwoordigde bepaalde handelingen te verrichten.

Persoonsdomein

Vertegenwoordiging

De rechtsfiguur die inhoudt dat van een door een bepaalde partij (de vertegenwoordiger) in naam van een andere partij (Vertegenwoordigde) met een derde een verrichte Rechtshandeling aan de Vertegenwoordigde wordt toegerekend.

Persoonsdomein

Volmacht

De bevoegdheid die een volmachtgever (lees: Vertegenwoordigde) verleent aan de vertegenwoordiger, om namens hem/in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.  

Persoonsdomein

Machtiging

Voorziening ouderlijk gezag

Een partij die de verantwoordelijkheid heeft voor het controleren en het afleggen van verklaringen over bevoegdheden op basis van het ouderlijk gezag.  Op basis van de registraties van het ouderlijk gezag in het Basis Register Persoonsgegevens (BRP).

Whitelist

Een lijst met welke Nodes actief mogen zijn op het MedMij-netwerk.

Wijzigingen

Dit zijn aanpassingen aan het MedMij Afsprakenstelsel.

Zorgaanbieder

Een zorgverlener of een verband van zorgverleners die behandelingsovereenkomsten kunnen aangaan met patiënten op grond van art. 7:446 BW en tevens de Gebruiker in het aanbiedersdomein.

Aanbiedersdomein

Zorginstelling, zorgorganisatie, brondossierhouder

Zorginformatiesysteem

Het systeem of geheel van de systemen waarin de zorgaanbieder het medisch dossier van de persoon bijhoudt.

Aanbiedersdomein

XIS

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.