Skip to main content
Skip table of contents

Testen van Gegevensdienst

Erkenning van Deelnemer als ontsluiter van een Gegevensdienst 

Deelnemers ontsluiten Gegevensdiensten via het MedMij-netwerk voor en namens gebruikers. Voordat een Deelnemer in deze rol wordt erkend, dient zij aan te tonen de Gegevensdienst op de juiste manier te ondersteunen. In de Catalogus staat per Gegevensdienst beschreven welke relevante Systeemrollen uit de bijbehorende Informatiestandaard en welke use-case uit de Architectuur en technische specificaties ondersteund dienen te worden. Daarnaast is in het Gegevensdienstenbeleid uiteengezet hoe deze worden ontwikkeld en onderhouden en hoe hun beschikbaarheid aan de hand van volwassenheidsniveaus wordt bepaald. Indien een Deelnemer nog niet over een erkenning voor een vereiste Gegevensdienst beschikt, dan dient deze partij eerst deze erkenning te behalen. Hieronder staat verder beschreven hoe de ondersteuning van de Gegevensdienst en, indien nodig, de use-case, kan worden aangetoond. Stichting MedMij ziet erop toe dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, alvorens erkenningen worden afgegeven.

Toelichting

Gedurende de geldigheid van een Gegevensdienst is een Deelnemer verantwoordelijk de Systeemrollen te ondersteunen volgens de daarbij behorende specificaties (zie verantwoordelijkheid 2 op de Applicatielaag). Het Kwalificatieloket biedt een externe toets op de correcte implementatie van de Systeemrollen als een deelnemer dit wenst:

  • na een wijziging in zijn applicatie (voor Dienstverleners Persoon of Dienstverleners Zorgaanbieder),

  • in een achterliggend bronsysteem (voor Dienstverleners Zorgaanbieder),

  • en/of in combinatie met een applicatie met achterliggend bronsysteem (voor Dienstverleners Zorgaanbieder). 

De deelnemer wil erkend worden als ontsluiter van een Gegevensdienst

De deelnemer moet aantonen dat goed worden ondersteund:

(A) de relevante use-cases uit de Architectuur en technische specificaties,
(B) de algemene verantwoordelijkheden uit de Architectuur en technische specificaties en
(C) de Systeemrollen uit de Gegevensdienst.

Voor (A) geldt het volgende schema:

Scope van de test (relevante use-cases)

Use-case(s) behorende
bij de Gegevensdienst

Dienstverlener
persoon

Dienstverlener
aanbieder

Verzamelen

Verzamelen

Opvragen Aanbiederslijst

Opvragen Gegevensdienstnamenlijst

Verzamelen

Opvragen OAuth Client List

Opvragen Gegevensdienstnamenlijst

Delen

Delen

Opvragen Aanbiederslijst

Opvragen Gegevensdienstnamenlijst

Delen

Opvragen OAuth Client List

Opvragen Gegevensdienstnamenlijst

Abonneren

Abonneren

Notificeren

Abonneren

Notificeren

De functies moeten worden beschouwd inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheden en de formele regels in de relevante Informatiemodellen.

Onder (B) wordt verstaan: de verantwoordelijkheden, inclusief de functie Opvragen Whitelist.

Voor (C) geldt dat in de Catalogus te vinden is waar de ondersteuning van de Systeemrollen behorend bij een Gegevensdienst kan worden aangetoond. De test op de Systeemrollen gebeurt in een opstelling die afwijkt van de productiesituatie. Het streven is om de toets in deze opstelling met zo min mogelijk aanvullende inspanningen van de deelnemer uit te voeren. Aanvullende technische inspanning blijft echter nodig. Deelnemers committeren zich via hun deelname aan het afsprakenstelsel aan deze inspanningen. De beheerder van de betreffende informatiestandaard heeft informatie over de kwalificatie.

De deelnemer kan zich voorbereiden op testen (A) en (B) in de permanente testomgeving (MedMij zandbak) van Stichting MedMij. Voor testen (C) kan de deelnemer zich voorbereiden in de testomgeving van de partij die deze toets verzorgt. Voor (A) en (B) geldt verder dat eerdere positieve testen voor een functie of de algemene verantwoordelijkheden niet opnieuw hoeven te worden uitgevoerd als de deelnemer erkend wil worden als ontsluiter van een nieuwe Gegevensdienst.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.