Skip to main content
Skip table of contents

Verantwoordelijkheden, Vertegenwoordiging

Inleiding

De verantwoordelijkheden die in de MedMij Core staan beschreven, zijn ook van toepassing op deze extensie. Daarnaast gelden de hieronder (vervangende) verantwoordelijkheden. Net als in de MedMij Core zijn de volgende kleuren voor de verantwoordelijkheden op de verschillende lagen gebruikt:

  • Geel voor de businesslaag;
  • Blauw voor de applicatielaag;
  • Groen voor de technologielaag.

Rollen

1.Een Persoon neemt de functionele rol van Vertegenwoordigde op zich, waarbij de Persoon zich laat vertegenwoordigen door een andere Persoon in de rol van Vertegenwoordiger.

ext.vert.rollen.100

2.Een Vertegenwoordigde kan zich door meerdere andere Personen laten vertegenwoordigen.

ext.vert.rollen.101

2.

Een Persoon krijgt de functionele rol van Vertegenwoordiger, wanneer:

  • de Persoon vrijwillig gemachtigd is door een andere Persoon in de rol van Vertegenwoordigde
  • de Persoon wettelijk gemachtigd is op basis van het ouderlijk gezag.

ext.vert.rollen.102

4.Een Vertegenwoordiger kan meerdere Personen vertegenwoordigen.

ext.vert.rollen.103

Functies & gegevens

Algemeen

1.

Dienstverlener persoon stelt, indien:

  • deze vrijwillige Vertegenwoordiging aanbiedt, aan Persoon de rol van Vertegenwoordiger op basis van vrijwillige Vertegenwoordiging ter beschikking met toegang tot het dossier van Vertegenwoordigde  
  • deze Vertegenwoordiging op basis van ouderlijk gezag aanbiedt, aan Persoon de rol van Vertegenwoordiger op basis van ouderlijk gezag ter beschikking met toegang tot het dossier van Vertegenwoordigde.  

ext.vert.algemeen.100

2.Dienstverlener persoon stelt in de PGO in het geval van vrijwillige Vertegenwoordiging aan Vertegenwoordigde de mogelijkheid om Vertegenwoordigers te registreren en dit ook weer ongedaan te maken.

ext.vert.algemeen.101

Dossier

1.Dienstverlener persoon neemt maatregelen om te voorkomen dat in een dossier van de Vertegenwoordigde gezondheidsinformatie van een andere Persoon wordt geplaatst.

ext.vert.dossier.100

2.

Dienstverlener persoon biedt Vertegenwoordiger de functie Verzamelen om bij Dienstverlener aanbieder gezondheidsinformatie te verzamelen van Aanbieder, indien deze die informatie beschikbaar stelt, die op de Vertegenwoordigde betrekking heeft en laat deze in een persoonlijk gezondheidsdossier (kortweg Dossier) van Vertegenwoordigde bewaren. Bij deze functie betrokken rollen gebruiken hiertoe het betreffende stroomdiagram. Dit dossier bevat informatie van precies één Persoon.

ext.vert.dossier.101

3.

Dienstverlener persoon biedt Vertegenwoordiger de functie Raadplegen dossier om het persoonlijk gezondheidsdossier van de Vertegenwoordigde te raadplegen.

ext.vert.dossier.102

Gegevensdiensten

1.

Dienstverlener persoon laat Persoon of zijn/haar Vertegenwoordiger met een Gegevensdienst uit de Gegevensdienstnamenlijst gezondheidsinformatie verzamelen bij een Dienstverlener aanbieder.

ext.vert.gegevensdiensten.100

Autorisatie

1.

Dienstverlener aanbieder vergewist zich ervan, elke keer opnieuw voordat Vertegenwoordiger gezondheidsinformatie van Aanbieder laat verzamelen door middel van de functie Verzamelen, dat Vertegenwoordiger uitdrukkelijk Toestemming heeft gegeven aan Aanbieder om de in de Gegevensdienst betrokken gezondheidsinformatie aan Dienstverlener persoon ter beschikking te laten stellen. De vraag om Toestemming heeft een vaste formulering, die is opgenomen in de functie Verzamelen. Deze Toestemming is slechts van kracht binnen deze doorloping van de usecase.

Dit geldt als uitbreiding op de verantwoordelijkheid zoals beschreven in core.autorisatie.100

ext.vert.autorisatie.100

2.

Dienstverlener aanbieder draagt ervoor zorg dat de onder core.gegevensdiensten.103, core.gegevensdiensten.104, core.autorisatie.100 en core.autorisatie.101 bedoelde vraag om Toestemming slechts plaatsvinden wanneer hij de identiteit van de Persoon met passende zekerheid heeft vastgesteld.

ext.vert.autorisatie.101

3.Het Machtigingsregister heeft de verantwoordelijkheid voor het registreren, beheren, controleren van machtigingen en andere bevoegdheden en het afleggen van verklaringen over bevoegdheden (c.q. het op verzoek verstrekken van machtigingsverklaringen).

ext.vert.autorisatie.102

4.

De Voorziening ouderlijk gezag heeft de verantwoordelijkheid voor het controleren van het ouderlijk gezag en het afleggen van verklaringen over bevoegdheden op basis van registraties in de Basis Register Persoonsgegevens van de de ouderlijke gezagsrelaties.

ext.vert.autorisatie.103

1.

De geboortedatum van de Vertegenwoordigde wordt door de Dienstverlener persoon als parameter toegevoegd aan het Authorization request, zoals beschreven in RFC6749, sectie 8.2. De parameter heeft de naam MedMij_geboortedatum.

ext.vert.autorisatie.200

2.De ontvangende Dienstverlener aanbieder vergelijkt de waarde met de in het achterliggende systeem bekende geboortedatum van de Vertegenwoordigde. Indien deze niet overeenkomen, wordt een melding getoond als beschreven in ext.vert.authint.203

ext.vert.autorisatie.201

Authenticatie

1.

Dienstverlener aanbieder stelt, indien deze Vertegenwoordiging aanbiedt, aan de Vertegenwoordiger de mogelijkheid zich te identificeren en geauthentiseerd te worden passend bij de rol van Vertegenwoordiger.  

ext.vert.authenticatie.100

2.Dienstverlener aanbieder draagt ervoor zorg dat de onder core.gegevensdiensten.103, core.gegevensdiensten.104, core.autorisatie.100 en core.autorisatie.101 bedoelde vraag om Toestemming, slechts plaatsvinden wanneer hij de identiteit van de Vertegenwoordiger met passende zekerheid heeft vastgesteld.

ext.vert.authenticatie.101

Logging

1.
Dienstverlener persoon zal het Dossier zo inrichten dat deze ook dienst kan doen als logbestand, zoals bedoeld in de AVG en NEN 7513:2018, van de door enige Persoon of zijn/haar Vertegenwoordiger bij enige Dienstverlener aanbieder verzamelde persoonsgege­vens. 

ext.vert.logging.100

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.